De Redenen voor de Onderdrukking van de Regeringsleiders

Ibn al-Qayyiem over de Redenen voor de Onderdrukking van de Regeringsleiders: de Corruptie van het Volk!

Dit uittreksel van Ibn al-Qayyiem (rahiemehoellaah) vernietigd de Maudoedie-Qoetb Manhadj en werpt de Qoetbie-Soeroerie-Takfierie Dogma’s totaal omver, en legt de leugens bloot van het Activisme van de hedendaagse Hizbie’ien (partijgenoten).

Overpeins zeer nauwkeurig, langzaam en met veel bedachtzaamheid, elk woord en elke uitdrukking van dit uittreksel van Ibn al-Qayyiem, en doe precies hetgeen dat Ibn al-Qayyiem van je vraagt.

Hij zegt in Miftaah Daar is-Sa’adah (2/177) [Daar Ibn ‘Affaan]:
“En overpeins Zijn, de Allerhoogste, Zijn Wijsheid in het maken van koningen van de dienaren, hun leiders en hun heersers dat zij van hetzelfde soort zijn als hun handelingen (die van de dienaren). Beter gezegd is het alsof hun handelingen (die van de dienaren) zich manifesteren in de gedaante van hun heersers en koningen. Als zij oprecht blijven, dan zullen hun koningen oprecht blijven, en als zij zich afkeren (van oprechtheid), dan zullen zij (de koningen) zich ook afkeren van oprechtheid. En als zij (de dienaren) onderdrukken (zichzelf en anderen), dan zullen hun koningen en heersers (hen) onderdrukken, en wanneer blijkt dat zij plannetjes tegen hen smeden en hen bedriegen, dan zullen hun leiders zich op dezelfde manier gaan gedragen, en als zij (de dienaren) de rechten van Allaah die met hen zijn verhinderen, en vrekkig worden in hun respect jegens hen (elkaar de rechten onthouden), dan zullen hun koningen en hun heersers de rechten die zij aan hen (de dienaren) schuldig zijn (ook) onthouden, en (ook) vrekkig worden in hun respect jegens hen. En als zij (de dienaren) nemen van degenen die als zwak worden beschouwd, hetgeen tot zich nemen dat zij niet verdient hebben in hun overeenkomsten (en zich tegen de wet dingen toe-eigenen), dan zullen de koningen van hen (de dienaren) nemen wat zij niet verdient hebben (om van de zwakken) te nemen, en hen belastingen en andere (vormen van) verdiensten opleggen. En alles dat zij (de dienaren) wegnemen van de zwakke mensen, de koning zal het van hen met kracht en geweld wegnemen. Dus hun handelingen (die van de dienaren) manifesteren zich in hun handelingen (die van de koningen en de heersers).

En het is niet van de Goddelijke Wijsheid dat het voor zou komen dat er geregeerd wordt over de kwaaddoeners en de zondaren (door anderen) dan hun eigen soort.

En (in de tijd van) de eerste generatie (van Moslims), de beste van de generaties, en de meest vrome onder hen, toen waren hun heersers zoals hun. Maar toen zij besmet raakten (corrupt werden), toen werd het veroorzaakt dat hun Heersers ook corrupt werden. Daarom, de Wijsheid van Allaah weigert het dat gelijken van Moe’aawiyah . en ‘Umar bin ‘Abdul-‘Aziez . de autoriteit over ons krijgen in deze tijden (de 8e Eeuw na Hidjraa)1, laat staan gelijken van Aboe Bakr en ‘Umar .. Beter gezegd, onze heersers zijn in overeenstemming met ons (onze aard) en de heersers van degenen voor ons waren tevens in overeenstemming met hun (aard). En beide van de twee zaken benodigd wijsheid en hetgeen dat het vereist.

En degene die diepgewortelde wijsheid bezit, en goed over dit onderwerp nadenkt, zal de goddelijke Wijsheid zien die door al-Qadaa wal-Qadar (Voorbeschikking en Voorbestemming) loopt, zowel uiterlijk als innerlijk, zoals het ook door al-Khalq wal-Amr (de Schepping en het Bevel)2 loopt. Dus wees op je hoede voor het denken met je corrupte gedachte dat er ook maar iets van Zijn Voorbeschikking en Voorbestemming is die verstoken zijn van de verreikende wijsheid. Liever gezegd, al van Zijn, de Allerhoogste, Zijn Voorbeschikkingen en Voorbestemmingen komen tot stand vanuit de meest perfecte gezichtspunten met betrekking op hun correctheid en wijsheid. Desondanks, degenen met een zwak intellect worden gesluierd, door middel van hun zwakheid in het waarnemen van deze (aspecten van wijsheid), net zoals ogen die lijden aan dagblindheid worden gesluierd, door middel van hun zwakte voor het licht van de zon3…”

1 En wij vragen ons af of wij, in de 15e Eeuw na Hidjra, het verdienen en waardig zijn om (zelfs ook maar) gelijken van al-Hajjaaj bin Yoessef over ons te hebben heersen, laat staan gelijken van Yazied Ibn Moe’aawiyah!!! En dan komen de Innoveerders van onder de Qoetbiyyah, Soeroeriyyah, Takfiriyyah en anderen zoals hen, en zij klagen over de heersers van vandaag de dag!!! Terwijl de Boodschapper van Allaah (Sal Allaahoe aleihie wa Sallaam) naar hen was gestuurd, en gesproken heeft, zoals zijn Heer hem heeft geopenbaard, dat er heersers over ons zullen zijn aan het eind der tijden, en zij “hebben de harten van duivels in de lichamen van mannen”, en die “niet leiden via zijn leiding, noch zijn zij op zijn Soennah”, en zij zullen “jullie ruggen slaan en jullie bezit in beslag nemen”, en na dit alles beval hij dat de toepasselijke handeling tot hen is om “te horen en te gehoorzamen” behalve als zij gebieden om ongehoorzaam te zijn aan Allaah!
2 En degenen met gezond verstand zijn degenen die op de methodologieën van de Selef zijn in al hun aangelegenheden, en in het specifiek aangelegenheden rond Da’wah en het rectificeren van de dienaar en het land, want zij zijn degenen die op de methodologie van de Profeten in het uitnodigen naar Allaah zijn, en dit is de weg van wijsheid en intellect. En zij zijn de gekwalificeerde doktoren die de oorzaken (van de ziektes) identificeren en hen toepasselijk behandelen. En het gezonde verstand komt overeen en stemt in, en volgt de Openbaring, omdat gezond verstand is het volgen en imiteren, en niet het innoveren en dwalen.
3 En degenen van zwak intellect zijn de Innoveerders, degenen die valse methodologieën bekokstoven en verzinnen in de aangelegenheden van da’wah en in rectificatie van de dienaren en het land, zoals de takfier van de heersers (die dat niet verdienen) en het in opstand komen tegen de regeringen en hen proberen te vervangen. Zij zijn de valse doktoren, degenen die zelf ontworpen zijn, de kwakzalvers, degenen die met hun zwakke intellecten alleen zo ver komen (dat zij de symptomen herkennen), en hen ongepast behandelen met louter innovatie en verzinsels. Ondanks dat anderen beweren dat zij intellectueel zijn, en veel nadenken, en een zogenoemde contributie aan ‘Islaamitisch gedachtegoed’ zijn, toch zijn zij zwak en zij hebben een gebrek aan intellect, omdat zij niet volgden en imiteerden, maar in de plaats daarvan innoveerden en dwaalden.


Bron: www.selefiepublikaties.com

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos