Waarom de geleerden de jihâd hebben uitgeroepen voor Dammâj en niet elders?

Waarom de geleerden de jihâd hebben uitgeroepen voor Dammâj, en niet voor Palestina of Irak... - Shaykh 'Abû 'Abdirrahmân 'Abdullâh al-Adanî hafidhahullâh

 


Vraag :

Hoe moeten we antwoorden op sommige predikers die zeggen dat de geleerden van de Sunna de jihâd hebben uitgeroepen voor Dammâj, terwijl ze die niet hebben uitgeroepen in Palestina, noch in Irak en in de andere landen ?

Moge Allah u belonen met het goede. [1]Antwoord :

Wie zijn degenen die dat niet hebben gezegd ? Als het bewijs aantoont dat het om een wettige jihâd gaat, dan zeggen de geleerden van Ahl as-Sunna dat, ongeacht de plaats waar het plaatsvindt, of dat in Palestina is, in Irak of in de resterende moslimlanden.

Toen de jihâd in Palestina een gewettigde jihâd was, hebben de geleerden de jihâd uitgeroepen. Sommigen onder hen zijn zelfs daarheen gegaan en hebben de moslims aangemoedigd om daarheen te gaan, zoals dat gebeurd is in het verleden, in de tijd van koning Faysal, evenals voor en na hem. De geleerden van Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a in Bilâd al-Haramayn (Saudi-Arabië), evenals in alle andere moslimlanden, waren voor de jihâd op de Weg van Allah, toen dat mogelijk was en er een moslimstandaard was.

Maar toen de zwakheid is verschenen en dat niet meer mogelijk was, dan bevelen de geleerden van de Islam de moslimgemeenschap niet om haar ondergang tegemoet te gaan. De Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) heeft verdragen gesloten met de polytheïsten (mushrikûn) en de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) is geëmigreerd van Mekka naar Medina, terwijl Mekka de meest geliefde plaats is bij Allah. Desondanks, toen er daarin voordeel was en de situatie het noodzakelijk maakte, is de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) vertrokken en geëmigreerd. Hij heeft Mekka achtergelaten, en welke is de beste ? Mekka of Jeruzalem ? Het lijdt geen twijfel dat Mekka de beste is ! Desondanks is de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) geëmigreerd uit Mekka totdat hij voorbereid was. En van zodra dat mogelijk was, heeft hij de polytheïsten bestreden tot de overwinning, het jaar van de verovering. Dát is de traditie van Allah (jalla wa 'alâ) !

En zo is er dus geen tegenstelling. Wat gebeurd is betreffende Dammâj heeft als doel het kwaad te verdrijven dat de moslims wordt aangedaan zolang dat mogelijk is. Als dat mogelijk is, dan is dat een individuele verplichting. En het is mogelijk dat dat een collectieve plicht is naargelang de situatie.

Het is een individuele verplichting voor de mensen van deze streek zoals de geleerden hebben vermeld. Tot de soorten van individuele verplichting behoort het feit dat eender welke streek aangevallen wordt. In dat geval, moet deze aanval afgeweerd worden door de mensen van deze streek, dit is een individuele verplichting voor hen, evenals voor degenen van de aangrenzende streken, beginnende met de dichtsten, totdat het slechte is verdreven.

Zij (Ahl as-Sunna) spreken dus met kennis, overeenkomstig de wettelijke regels die vermeld zijn door de geleerden. En wie nadenkt over de boeken van hadith en fiqh, evenals wat vermeld en verhelderd is door de geleerden en de shurrâh [2] in de boeken van de mensen van kennis, zal deze details helder uiteengezet vinden.

Maar het zijn de mensen van begeerte die proberen de uitspreken onderling tegen elkaar uit te spelen en de samenleving te verstoren. (Dat doen ze) omdat ze mensen zoeken om hen te redeen op hetgeen waar zij zich op bevinden, zelfs als dat met het valse is. En in het algemeen zijn hun weg en hun maatregelen de emoties. Terwijl de religie van Allah niet gebaseerd is op emoties en begeerten, maar gebaseerd is op de bewijzen en de argumenten.


Shaykh 'Abû 'Abdirrahmân 'Abdullâh ibn 'Umar ibn Mar'î ibn Burayk al-Adanî (hafidhahullâh ta'âlâ)
Vertaald door : ابو معاذ محمد داود

-------------------------------------------------------------------------------------

[1] Deze vraag werd twee jaar geleden gesteld, in 1433, na de eerste belegering.
[2] Degenen die een sharh, uitleg, geven op een boek.

Advies voor de jongeren die naar Syrië trekken om er te strijden.

Advies van Shaykh al-'Adanî hafidhahullâh m.b.t. de jongeren die naar Syrië trekken om er te strijden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vraag:
 
Dit is een vraag die ik ontvangen heb van een groep broeders uit de stad Brussel in België. En dergelijke vragen werden al gesteld aan mij en anderen over gelijkaardige gebeurtenissen in andere landen, niet lang geleden, zoals in Jemen en daarvoor in Saudi-Arabië en in de landen van de Golf, daarna in Turkije en dicht daarbij in Frankrijk en Groot-Brittannië en nu komt de vraag van enkele broeders in België.
 
Ze zeggen in hun vraag : De inschrijving van jongeren is vermenigvuldigd in de stad Brussel om richting Syrië te trekken om de groep van Bashâr te bestrijden. En de meesten van hen die geviseerd worden, zijn de nieuwelingen, d.w.z. de jongeren, want zij zijn impulsief en kennen de regels van de wetgeving niet.
 
Er is ons overgeleverd dat een aantal van hen gedood is, moge Allah ons vergeven evenals aan hen en moge Hij hen genadig zijn.
 
Dat versterkt de prekers van de takfîr die van deze gelegenheden profiteren om in te spelen op de gevoelens van de mensen. Ze verzamelen de jongeren en tonen hen video's waarin we zien wat de troepen van Bashâr de moslims aandoen zoals moorden en martelingen en ze zeggen hen : « Kijk wat ze doen met jullie broeders en niemand doet iets. »
 
Ze beweren dat zíj de gelovigen zijn en dat de geleerden fatwa's hebben uitgevaardigd voor de jihâd ginder, maar ze vermelden niet wie deze geleerden zijn die deze fatwa's hebben gegeven. Vervolgens vermelden ze de verdiensten van de jihâd die ze halen uit Koranteksten en uit de Sunna. Zoals het Woord van Allah :
 
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 
« Voorwaar, Allah heeft van de gelovigen hun levens en hun bezittingen gekocht omdat er voor hen het Paradijs is. Zij strijden op de Weg van Allah. » [S. at-Tawba, v. 111]
 
En ook de hadith van de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) in de twee authentieke boeken (Sahîh al-Bukhârî en Sahîh Muslim) :
 
« Er werd hem gezegd : Wat is de beste van de daden ? Hij antwoordde : « Het geloof in Allah en Zijn Boodschapper. » En daarna ? Hij antwoordde : « De jihâd op de Weg van Allah. »
 
En ook de hadith : « Wie sterft zonder gestreden te hebben en zonder de intentie te hebben gehad om te strijden, sterft op een tak van hypocrisie. »
 
Een groot aantal van deze mensen bevinden zich in het begin van de rechtgeleidheid. Wij wensen dus een verduidelijking over dit onderwerp en een verduidelijking van Ahl as-Sunna betreffende deze gebeurtenissen. En op welke manier dienen we ons te gedragen met deze jongeren die enthousiast zijn om zich daarheen te begeven en te strijden ? Moge Allah u belonen met het goede.
 
Antwoord:
 
Moge Allah je ook met het goede belonen. Eerst verwijs ik je door naar de fatwa's van de mashâyikh en de geleerden van de Sunna over dit onderwerp. Er zijn vele fatwa's van de nobele shaykh Sâlih al-Fawzân, en ook van onze shaykh 'Ubayd al-Jâbirî en onze shaykh, shaykh Rabî', moge Allah hen beschermen, en ook andere mashâyikh die over het onderwerp in kwestie hebben gesproken.
 
En wat ik wens, is dat de broeders belang hechten aan drie zaken betreffende dit onderwerp.
 
Ten eerste : dat ze uitleggen aan deze gepassioneerden wie de geleerden zijn naar wie ze horen terug te keren bij deze soort van fitan, gebeurtenissen en moeilijke incidenten. Dit is echt zeer belangrijk, want het feit niet te weten wie degenen zijn naar wie het juist is om terug te keren, is een oorzaak van de dwaling van vele mensen en van hun verspreidingen achter elke persoon die tot dit soort zaken oproept.
 
Het tweede punt waarop wij de aandacht vestigen is te verduidelijken dat de Ahl as-Sunna het meest geleerd zijn over de waarheid en degenen zijn die het meest barmhartig zijn tegenover de mensen, zoals Shaykh al-Islam Ibn Taymiyya (rahimahullâh). Daarom is het onmogelijk dat deze situatie een toegestane jihâd is en dat ze de mensen er niet toe aanmoedigen of dat ze achterblijven. Dit is zeer ver verwijderd van de geleerden van de Sunna en van de Ahl as-Sunna op algemene wijze.
 
Dit leidt degene die nadenkt en die waarheidsgetrouw is in zijn wil om de Sunna te volgen, haar weg en de weg van de geleerden van de Sunna, dit leidt hen ertoe om diep na te denken om welke reden de geleerden niet dit soort onbewuste fatwa's hebben gegeven die gegeven zijn door vele preker van de passies en hun gelijken. En dit opdat hij zijn standpunt corrigeert op vele van deze passionele posities en van deze oproepen die gebaseerd zijn op emoties en die vele mensen ertoe brengen dat ze de brandstof worden van het vuur van de fitan.
 
En onder de zaken waarop wij de aandacht vestigen voor dit onderwerp, het feit dat de jihâd op de Weg van Allah in de teksten van het Boek en de Sunna regels en voorwaarden heeft. En onder de zaken waaraan we het meest de aandacht moeten schenken, is dat we moeten weten dat de echte jihâd op de Weg van Allah deze is die verricht wordt opdat het Woord van Allah het hoogste is.
 
En waar vinden we dat? Vinden jullie dat in deze beproevingen die de moslims overkomen? Er moet dus opgepast worden en nagedacht worden over dit punt.
 
Als onze mashâyikh het de Syriërs niet toestaan deel te nemen aan deze strijd en hen bevelen om er zich van weg te houden, wat dan te zeggen van zij die geen Syriërs zijn ? Ze staan Syriërs niet toe deel te nemen aan deze strijd, dus wat te zeggen van zij die niet in Syrië zijn? Er moet daar dus aandacht aan geschonken worden. Natuurlijk, behalve voor een persoon die zijn persoon, zijn eer of zijn bezittingen verdedigt. Diegene, zijn geval is een uitzondering.
 
Wat betreft het feit deel te nemen met wat het « Vrije Leger » wordt genoemd, die elke verwarde persoon verzamelen. Daartoe behoren christenen, vrijzinnigen, mensen van verschillende groepen en ook leiders en prekers van takfîr en anderen. Er is dus geen twijfel dat dit tegengesteld is aan de waarheid.
 
De moslims moeten niet idioot zijn op dat punt, tot op het punt dat ze in elke fitna een ladder zijn waarop geklommen wordt en zo zijn ze als een route die genomen wordt door degenen die de macht willen grijpen.
 
Hoeveel fitan en beproevingen zijn voorbijgegaan waarin de brandstof en het vuur van deze beproevingen vele van deze gepassioneerde en emotionele jongeren waren ?
 
Het is daarom dat ik herhaal dat velen onder hen hun standpunt moeten wijzigen en bewust over dit onderwerp moeten nadenken, met bezinning. Vooral dat ze de realiteit zien van wat dit « Vrije Leger » is. Wie leidt het ? Wie steunt het ? Wat is haar doel ? En waartoe leidt het ?
 
Maakt het deel uit van de jihâd op de Weg van Allah om een einde te maken aan een nusayrî-regering om in de plaats een vrijzinnige regering te plaatsen? Maakt dit deel uit van de jihâd op de Weg van Allah?
 
Kijk hoeveel mensen beweerd hebben dat zaken deel uitmaakten van de jihâd op de Weg van Allah, terwijl het doel in werkelijkheid enkel was om een regering te laten vallen en haar te vervangen door een andere en allen draaien ze rond de vrijzinnigheid en het modernisme die niet goedgekeurd worden door de wetgeving en de religie.
 
Dus hoe kunnen we zeggen dat dit een jihâd op de Weg van Allah is?
 
Ook opdat degenen die gebruik maken van dit soort gebeurtenis voor hun persoonlijke zaken en hun verlangens niet met ons spelen, of het nu voor hun personen, voor hun groepen of voor hun landen is. En deze jongeren zijn slechts slachtoffers.
 
Er moet dus bewust nagedacht worden over dit onderwerp en teruggegaan worden naar de waarheidsgetrouwe geleerden die werken met hun kennis en die de ware erfgenamen zijn van de Profeten. Daar moet dus verplicht aandacht aan geschonken worden.
 
Vervolgens vestigen we de aandacht op een derde punt, die ook het tweede punt vergezelt. Denken deze mensen niet na? Hoe is het mogelijk dat de ongelovigen de jihâd op de Weg van Allah steunen? Zij die de ongelovige landen verlaten, hebben het eenvoudig om van de ongelovige landen te komen en zich naar dit land te begeven. Wat wil dat zeggen ? Wil dat zeggen dat het een jihâd is opdat het Woord van Allah het hoogste zou zijn?
 
Dat volstaat opdat je je standpunt zou corrigeren en dat je zou nadenken over de werkelijkheid van deze zaak. Vooral in deze soort landen die bestuurd worden door de joden. Het zijn de landen van de joden zoals dat gekend is bij degenen die kennis hebben. En het is de hoofdstad van de Europese Unie. Dus hoe doen die mensen het om niet na te denken en daar aandacht aan te schenken?
 
Het is daarom dat de geleerden de jonge moslims gewaarschuwd hebben zodat ze geen slachtoffers worden van deze fitan. Kijk wat er gebeurd is in Irak. Hoeveel mensen zijn bedrogen zonder dat we weten of ze onderweg gestorven zijn of er hen iets anders is overkomen. Zijn ze aangekomen of niet? Enzovoorts.
 
Het is om deze reden dat de geleerden zeggen dat de toegestane jihâd verricht moet worden onder de standaard van een moslimleider en dit maakt deel uit van de voorwaarden van jihâd. Maar op deze manier, in wanorde, zonder te weten waar degenen die vertrekken zullen aankomen, wie de hand op hen zal leggen, wie hen zal ontvangen, waar ze zullen geplaatst worden? Hoe zullen ze eindigen?
 
Velen onder hen zullen zeggen : « Het maakt niet uit wat er gebeurt, wij willen sterven als martelaar en sterven op de Weg van Allah. »
 
Ik herinner me een grootse uitspraak die Shaykh 'Abd al-'Azîz Ibn Bâz (rahimahullâh) heeft gezegd terwijl hij de strijders op de Weg van Allah aanspoorde en adviseerde om zich niet eigenhandig in de vernieling te werpen. Hij zei dus :
 
« De dood op de Weg van Allah is een grootse zaak, maar het leven op de Weg van Allah is nog grootser dan dat. »
 
De dood op de Weg van Allah is een grootse zaak, maar het leven op de Weg van Allah is nog grootser dan dat. Het feit dat je geduld uitoefent opdat de Islam en de moslims voordeel van je halen is nog groter, en dat maakt deel uit van de jihâd die misschien hoger is in vergelijking tot het feit dat je je eigenhandig in de vernieling stort. Het is zelfs mogelijk dat je je in de zonde bevindt door dat te doen, want je hebt de geleerden niet gehoorzaamd en je hebt niet verwezenlijkt waar de teksten van het Boek en de Sunna toe oproepen, je hebt het goede en het slechte dat voortgebracht wordt niet in beschouwing genomen en je hebt geen geduld uitgeoefend op hetgeen waarvoor het je is opgedragen geduld uit te oefenen.
 
Want het belangrijkste is niet dat je sterft, maar het belangrijkste is dat je sterft in de gehoorzaamheid aan Allah, dat je sterft bij het verdedigen van de religie van Allah en dat de doelstelling van je voortgang en terugtrekking is dat het Woord van Allah het hoogste is. Kijk, voortgang en terugtrekking, opdat het Woord van Allah het hoogste is. Het is dit dat van je verwacht wordt.
 
Dus als het zo is, is het mogelijk dat geduld uitoefenen terwijl je in leven blijft harder is dan jezelf eigenhandig de dood in te storten. Het is gemakkelijk te vertrekken en je persoon te werpen zoals sommige zorgelozen het doen die bedrogen zijn door de prekers van takfîr en aanslagen. Ze zeggen tegen hen : « Draag deze riem, laat jezelf ontploffen en daarna zal je in het Paradijs zijn in shâ'Allâh. » En velen van hen denken dat ze door dat te doen, zullen bereiken wat hen gezegd is.
 
Hij weet niet dat door dat te doen, hij datgene gedaan heeft dat hem naar het vuur van de hel leidt, en de toevlucht is bij Allah, want hij heeft zichzelf gedood en hij heeft onschuldige mensen gedood. En dit is ook een kwaad.
 
En jullie weten dat velen van hen die het Vrije Leger leiden deel uitmaken van de organisatie Al-Qâ'ida. Zij zijn prekers die uitnodigen naar takfîr en aanslagen. Jongeren vertrekken daarheen terwijl ze Sunnî zijn en keren terug als takfîrî's. Als hij terugkomt ! Dit is in het geval hij terugkomt, dan keert hij terug als takfîrî.
 
We dienen dus op te letten voor deze impulsen en deze gevoelens die eindigen in de ondergang in dit leven en in het hiernamaals. En dat helpt de vijanden van deze religie, onder de hypocrieten, de veelgodenaanbidders en de ongelovigen, om te bereiken wat ze willen door diegenen voor wie we het goede hopen te verzwakken en te vernietigen.
 
Deze fitan zijn van de grootste zaken geworden die door de vijanden van de Islam gebruikt worden om de kracht van de moslims te vernietigen. Er komt geen (enkele) fitna zonder dat ze de jongeren verzamelen en hen erin gooien om hen te verwoesten. Ze hebben van hen de brandstof van dit vuur gemaakt, het vuur van de fitan.
 
Het is mogelijk dat de ongelovige landen moe en angstig geworden zijn omwille van het grote aantal kinderen van deze landen die de Islam zijn binnengetreden en zich vastgeklampt hebben aan de Sunna. Dit is dus een middel geworden om deze kracht te verzwakken en om het veronderstelde kwaad te verminderen waar ze bang voor zijn. Het is om deze reden dat ze hen de weg hebben geopend. Hij gaat voort met een organisatie om een brandstof te worden voor de hel en voor het vuur van de fitna. En dit is niet correct. Wij hopen dus van allen dat ze hun standpunt over dit onderwerp corrigeren.
 
En laat ze vervolgens kijken wie hen daartoe oproept? Het zijn de prekers van de Moslimbroeders (al-Ikhwân al-Muslimîn) en de hizbiyyûn (sectairen) voor wie de geleerden hebben gewaarschuwd! We kunnen hen dus niet vertrouwen. Die mensen, niemand kent hen zoals Ahl as-Sunna hen kennen. De vrijzinnigen zijn in de war geraakt over hen. Vandaag zijn ze met de takfîrî's en al-Qâ'ida en morgen hijsen ze het teken van Amerika. Vandaag hebben ze een positie en morgen zullen ze er een andere hebben. Tot zo'n punt dat de vrijzinnigen en politici in de war zijn geraakt over hen. Want deze personen hebben meerdere gezichten.
 
Wat Ahl as-Sunna betreft, met wat zij hebben aan wetenschap, kennis en ervaring, behoren zij tot degenen die de fitan de situatie van zij die eraan deelnemen het best begrijpen. Vooral degenen die zich toeschrijven aan de Islam. Ze hebben kennis over hun wegen, over de werkelijkheid van hun intenties en van hun voortgang in deze soort fitan.
 
Het is daarom dat de jongeren elkaar onderling moeten adviseren, dat is verplicht. Ze moeten ook rond de geleerden blijven en zich vastklampen aan de rabbâniyyûn-geleerden. De geleerden van het Boek en van de Sunna. Bij Allah, zij zijn het die het goede willen voor deze gemeenschap. Als ze spreken, spreken ze met kennis, en als ze zwijgen, dan zwijgen ze met kennis. Als ze bevelen voort te gaan, doen ze dat met kennis en religie en als ze bevelen terug te trekken, doen ze dat met kennis en religie. Ze hebben nooit eender welke machtspositie verlangd, noch hebben ze ooit hun religie verkocht voor een wereldse zaak. Hun positie is altijd dezelfde, ze zijn standvastig op de teksten van het Boek en de Sunna en op datgene waarop de voorgangers (salaf) van deze gemeenschap zich bevonden.
 
Om te eindigen raad ik deze broeders aan inspanningen te doen om deze soort personen te adviseren door boekjes en audio's te verspreiden, of dat op internet is of in de moskeeën waar deze jongeren bij elkaar komen. Net als de andere bronnen van kennis die deze jongeren waarschuwen voor het feit brandstof te zijn voor het vuur van deze fitan.
 
Wij vragen Allah om ons de redding te schenken evenals aan het geheel van de moslims tegen de openlijke en verborgen fitan. En het is aan Allah dat we hulp vragen.

Positie van de moslim en de huidige gebeurtenissen.Voorzeker het Zionisme, en het is een internationale beweging, willen het bewerkstelligen om van Palestina een Joods thuisland te maken. Door middel van het beheersen van de politieke organisaties, de media, de wereldeconomie.En de grootste vijand die het Zionistische plan in de weg staat, is de Islaam en degenen die de Islaam vertegenwoordigen, het is zelfs zo dat een van hen zei na de val van het communisme: “Onze eerste vijand vanaf vandaag dat is de Islaam”.

Lees hier verder

Een berouwvolle ex-Takfierie Khaaridji

Vragensteller: Nobele Shaykh, ik behoorde bij degenen die bedrogen waren door vriendschap met mensen die (moord) aanslagen plegen. En ik was van degenen die u tot ongelovige verklaarden. Maar, en alle Lof is aan Allaah. Ik heb mij tegenover Allaah vrij verklaard van dit alles en afstand genomen ervan. En ik hoop dat u mij zult vergeven. En o nobele Shaykh, zeggen de Khawaaridj dat zij Khawaaridj zijn? En zijn degenen die bomaanslagen plegen en vernietiging, van de Khawaaridj? Uw zoon, Abu Mohammed.

Shaykh Saalih ibn Muhammad al-Luhaydaan: De Khawaaridj.. Hun ideologie en handelingen komen voort uit het voor ongelovig verklaren van de moslims in het algemeen in deze tijd, behalve degenen die met hen zijn. En daarom verklaarden zij Ali Ibn Abie Taalib (moge Allaah tevreden met hem zijn) tot ongelovige en de metgezellen (sahaaba) die met hem waren. En toen Ali (moge Allaaht tevreden met hem zijn) werd gevraagd: “Zijn zij ongelovigen?”. Zei hij; “Van ongeloof zijn zij gevlucht.” Hij verklaarde hen niet tot ongelovigen, maar hij maakte duidelijk dat zij de grenzen hebben overtreden en anderen hebben onderdrukt. En dat de handelingen van iemand als de handelingen van de Khawaaridj zijn, maakt het niet noodzakelijk dat hij hun geloofsleer heeft. Vaak lijken de handelingen van de ene groep op de handelingen van een andere groep, en toch is degene die deze handelingen uitvoerd niet op hun geloofsleer, ook al is hij net als hen in zijn handelingen. Er is geen twijfel dat de bomaanslagen die hebben plaatsgevonden in dit land (Saudi-Arabië), zowel die van vroeger en tegenwoordig dat zij duidelijk gedwaald zijn. En de bomaanslagen vinden plaats in ons land sinds 1386H, dus gedurende 40 jaar. Dus het is niet mogelijk voor iemand van de mensen van kennis die waarheidsgetrouw zijn in hun kennis, om te zeggen dat deze aanslagen een persoon dichterbij Allaah brengen, of dat ze Jihaad zijn op de weg van Allaah, of zelfs dat het op zijn minst toegestane zaken zijn, zonder zonde of probleem. Echter, het is dwaling en verderf. En Allaah bekritiseerd in de Quraan degenen die verderf zaaien in de samenlevingen. We vragen Allaah de Majesteitelijke om al degenen die iets van deze zaken in hun harten hebben te verbeteren. En om hen te leiden naar het Rechte Pad, en om succes en verbetering te verspreiden in deze samenleving en de andere islamitische samenlevingen. En om iedereen die is afgedwaald en gevlucht van de goedheid te doen terugkeren naar het Rechte Pad.


Wat betreft de laster en het voor ongelovig verklaren van iemand, dan is er geen twijfel over dat het niet is toegestaan voor iemand om een andere persoon ongelovig te verklaren. De profeet (sallallahoe ‘aleihi wa sallam) zei: ‘Wie tegen een andere zegt: ‘O ongelovige’, terwijl hij geen ongelovige is. Dan zal deze persoon zelf op dit niveau zijn.’ En degene die tegen een ander zegt “O ongelovige” of ‘O vijand van Allaah’; terwijl hij het niet is, dan keert deze uitspraak terug naar diegene die het heeft uitgesproken. Wat mij betreft, ik sta het toe en vergeef eenieder die over mij spreekt. Hierbij hopende op de beloning van Allaah. Allaah heeft veel meer dan wat de dienaren hebben en Allaah houdt ervan om de goede daden te vermeerderen van degene die het goede verricht. En ik vraag Allaah om eenieder van onze moslimbroeders in dit land en in elk Islamitisch land te leiden naar het Rechte Pad. En ik vraag Allaah de Almachtige om hetgeen dat gebeurd is in dit land, van de vernietigende handelingen en bommen en het doden om dit de laatste onrust te laten zijn in dit Koninkrijk. En dat wat er gaat gebeuren na deze gebeurtenissen. Ik vraag Allaah om het gezegende dagen te maken en dagen van onderlinge broederschap en het samenwerken in goedheid en Taqwa. En oprecht berouw voor ons allen. En Allaah is tot alles in staat.Live duroos