De Verdeling van de Chawaaridj in Twee Groepen

De ‘Opruiende Passieve Groep’ en de ‘Militaire Revolutionaire Groep’

Voetnoot SP: De afgelopen periode komt het begrip selefies of salafisten steeds meer in de media, het is echter zo dat men poogt om de echte selefies en de Chawaaridj die zichzelf uitgeven voor selefies over een kam te scheren. Met dit artikel willen wij aantonen dat er wel degelijk een verschil is tussen de selefies en de Chawaaridj en zijn twee aftakkingen. Moge dit een steentje van bijdrage zijn voor oplossing van de vele beschuldigingen die uit gaan naar de selefies dat zij terroristen en extremisten zijn!!!

Een Oogblik op de Strategieën van de in het geheim georganiseerde passieve Chawaaridj.

Weet! Dat de Chawaaridj sinds vroeger en nu in twee groepen verdeeld zijn:

Eerste groep: Een vleugel die wapens daadwerkelijk dragen en hanteren.

Tweede groep: Een vleugel die wapens psychologisch gebruiken (door opruiing).

De eerste vleugel zal dus als de kans daarvoor gegrepen kan worden en de kracht daarvoor aanwezig is (ook al is dat maar gedeeltelijk) rebelleren, wapens hanteren, (bom)aanslagen plegen en geïnnoveerde en verwoestende zelfmoordacties begaan.

De tweede vleugel die beweegt politiek en bemoeit zich met de regering. Zij stellen zich gematigd en vredelievend op en veroordelen de aanslagen soms en soms houden zij zich hierover van de domme! Maar in werkelijkheid is deze vleugel de ruggengraat en opstoker van de eerste vleugel. En dit wordt (is) duidelijk (als je kijkt naar) de Chawaaridj (hun activiteiten) in kranten, tijdschriften, op televisie e.d. Wees dus niet verbaast wanneer je de meeste van hen de bomaanslagen en verwoestingen (in de wereld) ziet veroordelen!!!

Want, degene die de situatie van de Chawaaridj en de Revolutionairen en hun strategieën en trucjes kent zal niet misleid worden door wat zij (in het openbaar) verrichten aan religieuze handelingen en uitspraken van veroordeling!

Neen, hetgeen ik je net heb gezegd wordt verduidelijkt door (o.a.) Salaah as-Saawie al-Qotbie ath-Thowrie (een revolutionair) [die in Amerika verblijft]. Salaah as-Saawie al-Qotbie ath-Thowrie zegt, en hij is een dialecticus van de dialectici van de Chawaaridj in deze tijd met zijn boek “ath-Thawaabit wal-Moeghayiraat” blz. 265: “Het is niet ver gezocht dat het voordeel voor het Islaamitische werk vereist, dat een groep van haar mannen een aantal van deze djihaad werken bewerkstellen en dat anderen deze zaken [in het openbaar] veroordelen. En het is niet ver gezocht dat dit in daad uitgevoerd wordt op het moment dat het Islaamitische werk een vooruitgang bereikt...”

[Shaych Fauwzie zegt:] Er is dus een groep van de Chawaaridj islaamieten die daadwerkelijk rebelleren met wapens, door (bom)aanslagen en verwoesting te plegen. Een andere groep van de Chawaaridj islaamieten veroordeelt ogenschijnlijk de andere groep, zodat zij door kunnen gaan met het behalen van voordelen voor zichzelf en zij dicht bij de regeringen kunnen blijven staan door middel van hun veroordelingen!!! Denk dus eens na over de geheime organisaties van de Chawaaridj in de landen! O Allaah moge U ons Beschermen!

En dit is de reden dat je hen verschillende verboden zaken in het geloof ziet begaan, alleen om hun doel te bereiken, zoals positie e.d. En zij doen mee aan allerlei soorten regeringsaangelegenheden om zo de meest hoge functies te krijgen waarmee zij later de mogelijkheid kunnen creëren om [zoals dat genoemd wordt] de ‘Grootste Rebellie’ te bewerkstellen. En dit is het in macht krijgen van het bewind, zoals zij ook in Soedan e.d. hebben bewerkstelt! Een van hun leiders, Mohammed Qoetb ath-Thowrie, zegt: “Wij zullen de zetels overnemen (na omverwerping) en we laten (alleen) de tuinhuizen voor de machthebbers achter!”

Zij werken dus in het geheim kalmpjes maar hard door totdat zij uiteindelijk de kans zien om de regering omver te werpen en te rebelleren in de landen. En dit is het kardinale punt van verschil tussen de passieve en revolutionaire Chawaaridj. Het is alleen niet zo dat zij doordat zij hierin van elkaar afsplitsen het niet met elkaar eens zijn of elkaar niet steunen. Neen, want zij houden juist van hen en sympathiseren met hen in al hetgeen er in hun mogelijkheden ligt, zelfs al is het alleen maar met het niet verduidelijken (afleiden) van hun situatie!

…Vervolgens geeft de Shaych een taalkundige inleiding op het woord 'Qa'idah en zegt daarna…

“De termkundige definitie voor al-Qa'idieyyah is: ‘Zij zijn degene die de mensen opruien en ophitsen om rebellie te plegen tegen hun regeringsleiders, zij verkiezen passiviteit en verlieten het dragen van wapens en de bestrijding van regeringen. Maar zij worden als èèn van de bewegingen van de revolutionaire Chawaaridj beschouwd.’

Voetnoot vertaler: De Chawaaridj zij zijn degene die moslims als ongelovig verklaren als zij grote zonden begaan die minder dan Shirk en Koefr zijn. Zij rebelleren tegen het bewind en gebruiken daarbij wapens en nodigen de mensen uit om de regering te bestrijden. En dit noemt men rebellie door middel van daad!

Vroeger was de leider van al-Chawaaridj al-Qa'idieyyah: 'Imraan ibn Hittaan al-Chaaridjie, hij geloofde oprecht in de uitspraken van de Chawaaridj en schreef hier zelfs gedichten over, zo nodigde hij uit naar deze ideologie en verdedigde het. En ondanks zijn liefde voor rebellie en de strijd verkoos hij toch om dit zelf niet toe te passen. Dus zo zien we dat hij zijn gedichten aan de uitnodiging tot rebellie toelegt maar daarnaast toch zichzelf niet verwikkelt in de strijd. En dus omwille van deze wereld (Doenya) verkoos om passief te blijven. Beter gezegd, hij vlucht en zoekt asiel en bescherming (bij machthebbers) uit vrees voor zichzelf dat hij zal sterven. In tegenstelling tot de hoofden van de Chawaaridj die rebelleren en strijden, zoals Qoetrie ibn al-Foedjaa`ah al-Chaaridjie e.a…

Voetnoot: Net zoals de passieve Chawaaridj in deze tijd vluchten en asiel aanvragen in Londen (V.K.) en Amerika etc. (zoals: Mohammed Soeroer, 'Omar 'Abdoer-Rahmaan, de Palestijnse Aboe Qataadah, de Egyptische Aboe Hamzah, al-Mis'arie e.d.)
Toevoeging SP: Wij kunnen wat betreft Nederland hieraan toevoegen: de Syrische Ahmed Salaam, de Syrische Fawaaz Jneid, de Eygyptische Mahmoed el-Shershaabie, de Soedanese Aboe Bakr al-Ansaari, de Soedanese Aboe Taariq en ga zo maar door…


(Weet dat) de passieve Chawaaridj nog steeds aanwezig zijn in deze tijd, beter gezegd: zij zijn in deze tijd veel meer in aantal (dan vroeger)! En wij zullen in wat volgt een aantal van hen ontmaskeren en iets van hun kenmerken en daden opnoemen. Dus de passieve (Chawaaridj) die worden nog steeds vertegenwoordigd in de Islaamitische gelederen. Zij misleiden (nog steeds) een aantal van hun jongeren, nodigen hen uit naar hun bid'ah en verdedigen hen met al wat mogelijk is…

Dus de passieve Chawaaridj, zij rebelleren tegen gehoorzaamheid aan de Overheid met woorden en verbergen de rebellie met het zwaard (wapens). Zij zullen dit echter niet openbaar maken, maar zij zetten de algemene bevolking tegen de regering op!

Ibn Hadjr -rahiemehoellaah- zegt in at-Tahdhieb (8/114): “De passieve Chawaaridj, zij zagen het strijden niet. Nee, zij bekritiseerden ongehoorzaamheid aan het bewind aan de hand van hun mogelijkheid. Toch nodigden zij daarnaast gewoon uit naar hun overtuiging en zij hemelden de rebellie op en verfraaiden het!”

Dus degene die de mensen tegen het bewind opruien en haat tegen de regeringen in hun harten zaaien en fataawa geven waarmee zij hetgeen Allaah verboden heeft als toegestaan beschouwen, onder het mom van het veranderen van het slechte, zij zijn de meest doortrapte Chawaaridj!

Op gezag van 'Abdoellaah ibn Mohammed as-Sa'ayf -rahiemehoellaah- dat hij heeft gezegd: “De passieve (Qa'iedah) Chawaaridj zijn de meest doortrapte Chawaaridj.”

Shaych Mohammed ibn Saalih al-'Othaymien -rahiemehoellaah- heeft gezegd, in commentaar op hadieth Dhoel-Chawaysarah (de grootvader) van de passieve Chawaaridj, waarin hij hun gevaar verduidelijkt: “Hetgeen verbazingwekkend is, is dat hij zijn bekritisering richting de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) wendde en tegen hem zij: “Wees eerlijk! Dit is een verdeling waarmee niet het aangezicht van Allaah bedoeld is!” En dit is het duidelijkste bewijs voor dat rebellie tegen de regeringsleider met het zwaard (wapens) gebeurt, en dat het met daad en uitspraak gebeurt. Met andere woorden, deze persoon gebruikte geen zwaard tegen de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) maar hij bekritiseerde hem. En wij weten 100% zeker dat het aan de hand van normale omstandigheden onmogelijk is dat er een rebellie met het zwaard wordt uitgevoerd behalve dat er daaraan eerst rebellie met de mond en met woorden aan is vooraf gegaan! Het is onmogelijk dat de mensen zomaar uit het niets hun zwaarden oppakken en de leider beginnen te bestrijden, zonder dat er eerst iets aan is voorafgegaan wat hen heeft opgehitst!(?) Er moet dus iets zijn wat hen heeft opgehitst en dat zijn de woorden. Het is dus een constatering dat al-Choeroedj (rebellie) met woorden tegen de leiders, echte rebellie is waarop de Soennah en de realiteit duidt!” [Einde citaat]

Iemaam Ahmed -rahiemehoellaah- zegt in Oesoel as-Soennah: “36- Als de mensen het eens zijn geworden over hun leider en zijn leiderschap hebben erkend. Hoe hij dan ook leider geworden is: via welbehagen en verkiezing, of via het plegen van een coup. Wie onder het leiderschap van één van de leiders van de moslims uitstapt is in tegenstrijd met de (authentieke) overleveringen van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) en breekt zo de eenheid van de moslims. Als deze rebel dan in staat van muiterij (en ongehoorzaamheid aan zijn leider) overlijdt gaat hij als zondaar dood.”
Shaych Ahmed an-Nedjmie zegt in zijn commentaar op Oesoel as-Soennah na dit punt: “Het is niet toegestaan om te rebelleren tegen de moslimleider zelfs als hij zondig is tegenover Allaah en zelfs als hij een zondaar is, en het is ook niet toegestaan om onder zijn gezag uit te trekken. Het rebelleren kan in twee categorieën worden verdeeld:
1) Rebellie door daad en strijd.
2) Rebellie door woord, schandalisering van en opruiing tegen de Iemaam (leider)…”
Shaych Saalih al-Fauwzaan werd gevraagd: “Ontstaat rebellie tegen de leiders alleen via het opheffen van het zwaard, of valt ook het bekritiseren van hen, en het opruien van de mensen tegen hen om hen af te zetten, en tegen hen in opstand te komen hier onder?” De Shaych antwoordde: “Ik heb dit vermeld. Ik heb gezegd, dat rebellie tegen de leiders met het zwaard gebeurt, en dit is de ernstigste vorm van rebellie! Maar het gebeurt ook met woorden, door hen uit- en voor rot te schelden, en over hen te spreken in bijeenkomsten en op preekstoelen. Deze (persoon) die kleineert het gezag van het bewind bij de mensen en hij ruit hen op en motiveert hen om te gaan rebelleren tegen de regeringsleiders. Rebellie gebeurt dus ook met woorden!”
Zie al-Iedjaabaat al-Mohime blz. 31, samengesteld door Mohammed ibn Fahd. Uit het voorgaande kunnen we dus opmaken dat het terroristische idee gevaarlijker is dan de terroristische daad, omdat er aan elke daad een idee vooraf moet gaan. Zie ook 'Al-Irhaab' door Shaych Zayd ibn Mohammed al-Madchalie –hafidhahoellaah- blz. 25 1e druk Daar al-Minhaadj.

Voorwaar degene die de omstandigheden van de Chawaaridj van toen en nu bestudeert zal tot de conclusie komen dat hun fundamenten en kenmerken volgens de hier volgende (punten) kunnen worden ingedeeld:

Voetnoot vertaler: In het boekje 'Sharoe Qatlaa taht adiem as-Samaa (Kilaab an-Naar)' door al-Haarithie met voorwoord van Shaych Saalih al-Fauwzaan staat op blz. 40 het volgende over hun kenmerken:
“4- Zij schandaliseren de regeringsleiders, of dat nou met duidelijke uitspraken van Takfier is of dat het met verscholen en bedekte uitspraken gebeurt zoals hun uitspraak: “Ze regeren niet met de Sharie’ah, zij bestrijden het geloof, ze zetten de geleerden gevangen, ze zetten de Moedjahidoen uit en vervolgen hen, ze helpen de Koeffaar, Amerika of het Westen regeren hen of regeren ons, ze maken het de Doe’aat moeilijk, zij verhinderen de d’awah...etc.
5- Zij schandaliseren de geleerden –de selefies onder hen- met valse en verraderlijke uitspraken, zoals: geleerden van de regering, kwade geleerden, stoelen (positie) geleerden, geleerden van menstruale- en postnatale bloedingen, geleerden die niets anders kennen dan de aanvang van de maand, hebben geen kennis van de realiteit (al-Waaq’i), de regering drukt op hen, het comité van grote spionnen of verraders, inlichtingendienst, zij spreken niet de waarheid bemoei je niet met hen, zij staan niet openen voor de jeugd...etc.”


1) Rebelleren tegen de regeringsleiders in ideologie en praktijk en soms één van deze twee! En dit volgens het politieke opruien en opzetten, wat zij het goede gebieden en het slechte verbieden noemen!

Voetnoot vertaler: of zoals Fawaaz ibn Jneid de iemaam van Moskee as-Soennah in Den Haag -moge Allaah hem leiden- het zo onbezonnen zegt (hij heeft namelijk zichzelf als spreekbuis voor de moslims gepresenteerd en zet met zijn beweringen zo de gehele moslimgemeenschap op het spel!): “Om hiermee (opruien) een gedeelte van de woede en onmacht van de moslims [de verre minderheid in Holland] op te vangen als zij verschillende beelden van terreur en geweld op televisie e.d. hebben gezien!” En hij zegt dat hij de moslims in Nederland [de bondgenoot en het zusterland van Amerika en Israël] opruit tegen Bush en Sharon e.d. als tegenreactie van hun daden tegenover de moslims in de wereld!(?) [zie zijn interview van maandag 6 december 2004 op het televisieprogramma Nova] En overpeins nu eens zijn politieke en werkelijke gezicht en denk er eens over na wat voor verwoestende schade dit soort niet-Nederlands sprekende gebedsleiders voor hun broeders en zusters teweeg kunnen brengen [er is immers een duidelijke voorproef op een kleine burgeroorlog geweest]!(?) Denk dus na en laat je niet mee slepen door iedere kraaier!

2) De ideologische en praktische rebellie tegen de Djama'ah van de moslims of soms één van de twee. En het niets uitstaande willen hebben met de moslims als zij hen tegengaan. En het testen van hen (de moslims) via een aantal vragen om er zo achter te komen of zij van hun djama’ah of van een andere djama’ah zijn.

3) Het interpreteren van het argumentatiemateriaal voor (het principe) het goede gebieden en het slechte verbieden, als 'Het in geding treden met de regeringen' zoals dat duidelijk wordt uit hun kranten, tijdschriften, boeken en cassettebanden. En ik zal binnenkort een iets van dit citeren! En [Iemaam] al-Aadjoerie -rahiemehoellaah- heeft gezegd in ash-Sharie’ah blz. 21:

“De geleerden van vroeger en nu zijn niet in geschil geraakt over het feit dat de Chawaaridj een kwaadaardig volk is! Zondaren tegenover Allaah en de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem), zelfs als zij vasten, bidden en zichzelf inzetten voor verrichting van aanbidding. Dit allemaal zal hen niet van nut zijn! Zelfs als zij het goede gebieden en het slechte verbieden klaarblijkelijk maken. Dit is nutteloos voor hen, want zij zijn een volk dat de Qor`aan volgens hun begeerten interpreteert en zij bezorgen de moslims leed. En Allaah heeft ons tegen hen gewaarschuwd en ook de Boodschapper van Allaah heeft ons tegen hen gewaarschuwd en ook de recht- geleidde Chaliefen na Hem hebben ons tegen hen gewaarschuwd en ook de metgezellen (moge Allaah’s Barmhartigheid met hen zijn) en degene die hen in alle oprechtheid opvolgden hebben ons tegen hen gewaarschuwd...”

4) De aanwezigheid van een groot aantal vermaners en mensen die zich als geleerden voor doen onder hen. Het grootste gedeelte onder hen is zoals de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) hen heeft beschreven:

Jong in hun leeftijden en kwaadaardig in hun ideeën!”
[Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim]

Iemaam al-Aadjoerie -rahiemehoellaah- heeft gezegd in ash-Sharie'ah (blz. 28): “Het is aan niemand die een Chaaridjie (rebel) ziet die zichzelf inzet (in aanbidding), maar (daarnaast) gerebelleerd heeft tegen een vrome of zondige leider, en een groep heeft verzameld, zijn zwaard (wapens) heeft geheft en het toegestaan heeft om de moslims te bestrijden. Het is niet aan hem om hem te bewonderen betreffende zijn recitatie van de Qor`aan, of zijn lange staan in gebed, of zijn voortdurende vasten, of zijn mooie woorden in de kennis (van de Islaam) als zijn madhab die van de Chawaaridj is!”

5) De ogenschijnlijke tekenen van vroomheid en aanbidding op hun buitenste, zoals de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) hen heeft beschreven:

Zij reciteren de Qor`aan terwijl jullie (de metgezellen)recitatie niets zal zijn in vergelijking met de recitatie van hen, noch jullie bidden in vergelijking met die van hen, noch jullie vasten in vergelijking met die van hen!” [Overgeleverd door Moslim]

En de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Voorwaar, er is onder jullie (moslims) een groep mensen die zichzelf zo toeleggen op het aanbidden dat de mensen zich zullen verwonderen, en zijzelf (die aanbidders) zullen zich verwonderen. (Toch) verlaten zij het geloof sneller als dat een pijl uit een boog geschoten wordt!” [Authentieke hadieth overgeleverd door Aboe J'alaa in al-Moesnad deel 3 blz. 748]

Iemaam al-Aadjoerie -rahiemehoellaah- heeft gezegd in ash-Sharie'ah (blz. 28): “Het is aan niemand die een Chaaridjie (rebel) ziet die zichzelf inzet (in aanbidding), maar (daarnaast) gerebelleerd heeft tegen een vrome of zondige leider, en een groep heeft verzameld, zijn zwaard (wapens) heeft geheft en het toegestaan heeft om de moslims te bestrijden. Het is niet aan hem om hem te bewonderen betreffende zijn recitatie van de Qor`aan, of zijn lange staan in gebed, of zijn voortdurende vasten, of zijn mooie woorden in de kennis (van de Islaam) als zijn madhab die van de Chawaaridj is!”

6) Weinig kennis hebben van de Islaamitische wetten, ook al reciteren zij de Qor`aan. Zij lezen de Qor`aan met hun tongen terwijl dit niet hun harten bereikt. Zij zijn dus zoals de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) hen heeft beschreven:

Zij reciteren de Qor`aan maar dit zal hun kelen niet voorbijgaan!” [Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim]

In een overlevering staat:

Een volk wat de Qor`aan reciteert met hun tongen, maar niet hun kelen (naar hun harten) voorbij zal gaan. Zij verlaten het geloof zo snel als een pijl uit de boog wordt geschoten!” [Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim]

Ibn Taymiyyah heeft gezegd in Minhaadj as-Soennah (3/464) over de Chawaaridj: “Zij zijn dus onwetenden, die de Soennah en de Djama'ah verlaten hebben op onwetendheid!”

7) Onder hen zijn er geen geleerden die zich vasthouden aan de Qor`aan en de Soennah. Wat betreft hun leiders is het zoals al-Haafidh ibn Redjeb - rahiemehoellaah- zegt in 'Al-Farq bayn an-Nasieha wat-Ta'yier' blz 33:

“Wat betreft Ahloel-Bid'ah en dwaling, en degene die de geleerden imiteren maar hier niet onder vallen; het is toegestaan om hun onwetendheden en hun fouten te verduidelijken als waarschuwing voor het volgen van hen!”

8) Verbeelding over zichzelf, en willen uitblinken boven de 'Oelamaa (grote geleerden) die de mensen opvoeden [met kleine zaken in de kennis voor de grote zaken in de kennis], totdat zij uiteindelijk in de veronderstelling waren dat zij geleerder zijn dan de (grote) geleerden in wat zij noemen: Fiqh al-Waaq'i (kennis van de realiteit). En hiermee verwikkelden zij uiteindelijk de jongeren die maar over weinig kennis [en ervaring] beschikken. En hiermee hebben zij de moslims in het algemeen verlaten en hetgeen geen zonde is als een zonde gepresenteerd, en hetgeen geen vroomheid is als vroomheid gepresenteerd. Ibn Taymiyyah rahiemehoellaah heeft gezegd in al-Fataawa 19/72 over de Chawaaridj:

“Zij hebben twee bekende eigenschappen waarmee zij de moslims in het algemeen en hun geleerden hebben verlaten. Eerste: Hun verlating van de Soennah en de presentatie van hetgeen geen zonde is als een zonde, en hetgeen geen vroomheid is als vroomheid!

Voetnoot vertaler: Shaych al-Albaanie -rahiemehoellaah- heeft gezegd: “Het klopt dat degene die een bepaalde zaak beleeft meer kennis van die realiteit heeft dan een geleerde. Alleen deze kennis geeft hem geen regelgeving. Ja, het kan zijn dat Shaych Bin Baaz of Shaych al Albaanie niet eens weten hoe ze een wapen moeten vasthouden. Maar, kennen zij de regelgevingen van de Djihaad niet? Soebhaanallaah, dit is echt een geweldig soort van eigenzinnigheid!” Cassetteband ‘al-‘Oelema wa Fietnatoel-‘Asr’. Dit is hun uiteengezette uitnodiging: “Dat de geleerden geen kennis hebben van Fiqh al-Waaq'i…maar in tegenstelling tot hun zijn de passieve politieke Chawaaridj, geleerden in Fiqh al-Waaq'i en in één klap ook fatwa-geleerden. En daarom zijn zij bij hun volgelingen meer gerechtvaardigd om voor te gaan en gevolgd te worden (dan de bekende grote geleerden). O Allaah wees Vergevensgezind!

Iemaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz -rahiemehoellaah- heeft gezegd:

“En een van de kenmerken van onwetendheid over de realiteit waar veel over gesproken wordt is, de schandalisering van een aantal van de mensen van kennis en ijdelheid dat zij (de geleerden) onwetend zouden zijn over de omstandigheden van de hypocrieten en secularisten. Het is echter voor de geleerden geen schande dat er zich onder de natie een hypocriet of ketter bevindt die niet bekend is bij hen, en waarvan zij zijn situatie niet kennen…”

9) Onwetendheid over het Boek en de Soennah en het bouwen op kennis van politiek alsof hier opvoeding en grondlegging voor het geloof in gevonden kan worden! Ibn Taymiyyah -rahiemehoellaah- heeft gezegd al-Fataawa 13/30:

“En de eerste der Bid’ah, zoals die van de Chawaaridj is in werkelijkheid ontstaan door hun verkeerde begrip van de Qor`aan. Zij bedoelden het niet om de Qor`aan tegen te gaan, maar zij begrepen ervan waar het niet op duidt!”

10) Snelle veranderingen en tegenstrijdigheden in hun meningen over Islaamitische aangelegenheden, en verandering van meningen aan de hand van de gebeurtenissen en situaties van het uur, zoals zij beweren! En daarom zie je hen vaak overleveringen bekritiseren, zelfs als de kettingen van overleveraars authentiek zijn… En daarom redetwisten zij altijd en raken zij onderling verdeeld, wanneer zij dan van mening verschillen, dan splitsen zij zichzelf op (in sekten).

11) Haastigheid in het geven van oordelen over zaken waarover de geleerden van mening verschillen zonder daarvoor terug te keren naar de Qor`aan en de Soennah. En zonder de uitspraken van elkaar af te wegen en het authentieke te onderscheiden van dat wat niet authentiek is. Ook zijn zij haastig in het veroordelen van degenen waarmee zij van mening verschillen zonder daarvoor navraag te doen en zekerheid van zijn uitspraken te hebben. En ook (is een van hun kenmerken) het snel uitspreken van regelgevingen, standpunten (en veroordelen) wanneer zij geruchten horen.

12) Veroordeling door wat zij denken dat er zich waarschijnlijk in de harten (van hun tegenstanders) bevindt, hieronder valt het oordelen via twijfelachtigheden en conclusietrekkingen.

13) Kennis nemen van anderen dan de (bekende) geleerden, en dit wel aan te nemen van mensen die zich als geleerd voordoen of slechts algemeen ontwikkeld zijn in de kennis van de Sharie’ah en dus in werkelijkheid onder de groep van gewone mensen worden ingedeeld.

14) Hevigheid en felheid in het redetwisten, en het laten bezinken van de geschillen in de harten, zelfs als het over Fiqh aangelegenheden gaat.

15) Snelle beïnvloedbaarheid in tijden van Fietnah door ongecontroleerde uitspattingen te begaan zoals: Opstanden en Demonstraties…

16) Zij handelen niet naar de Soennah als deze hun begeerten tegenstrijdig is

17) Zij vermoorden moslims en bekvechten met hen, terwijl zij de godenaanbidders met rust laten, zoals de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

Zij vermoorden de moslims en laten de godenaanbidders met rust!” [Overgeleverd door Moslim in zijn Sahieh.]

Aboel-Hassan al-Ash’arie -rahiemehoellaah- zegt in Maqaalaat al-Islaamieyyien (deel 1 blz. 204):

“Wat betreft het hanteren van het zwaard (wapens), dan is het voorzeker waar dat alle Chawaaridj het gebruikmaken hiervan zien en dit zij (deze overtuiging) belijden. Behalve dat de Iebaadiyyah (sekte) het niet ziet om de mensen tegen te houden met het zwaard. Alleen zien zij het wel als toegestaan om de onrechtvaardige leiders (met het zwaard) te verwijderen!”

Ibn Taymiyyah -rahiemehoellaah- heeft gezegd in al-Fataawa 7/217:

“En de Chawaaridj waren de meest opvallende mensen betreffende (hun) Bid’ah, bestrijding van de natie en in de ongelovig verklaring (Takfier) van hen!”

Dit waren een aantal fundamenten en kenmerken van de Chawaaridj die klaarblijkelijk zijn onder de Islaamitische sekten en bij de verschillende Hizbie (Partijgenoten) stichtingen (en organisaties) die vandaag de dag aanwezig zijn. (En deze kenmerken) manifesteren zich grotendeels bij hun jeugd, degene waarvan de kennis nog niet volledig ontplooid is, noch hebben zij kennis vergaart bij de opvoedende grote geleerden. Nee, zij onderwijzen elkaar, of vergaren kennis door het lezen van boeken zonder terug te keren naar de grote geleerden, zoals dat te aanschouwen valt bij veel van de algemeen ontwikkelden en de mensen waarover er verschillende leuzen te ronde gaan. Zij zijn degenen die geen kennis hebben vergaard volgens de juiste manhadj, maar al wat zij bezitten zijn emoties en een afgedwaalde Chawaaridj politiek.

Wees dus op je hoede, edele lezer, voor de verkondigingen van de passieve (zittende) opruiende Chawaaridj en hun slogans! En klamp jezelf vast aan hetgene waar Ahloel-Hadieth (de Selefies) op zitten! Want, voorwaar dit is de Rechte Weg, de Weg van de Vrome Voorgangers (Selefoes-Saalih) en de Weg van de Gelovigen. Moge Allaah ons en jou van onder hen maken!!! [Amien]

Bron: Chawaaridj al-Qa’adieyyah Harakatoen min al-Harakaat ath-Thowrieyyah Qadieman wa Hadiethan
www.sahab.net

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos