Zijn de Chawaaridj in deze tijd aanwezig?

Zijn de Chawaaridj in deze tijd aanwezig?

Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fowzaan

Vraag: “Zijn degenen die de geloofsovertuiging van de Chawaaridj[1]
beleven, in deze tijd aanwezig?”

Antwoord: “Yaa Soebhaanallaah! En hetgeen wat nu gebeurt, is dit niet van de daden van de Chawaaridj? En dit is (Takfier) het ongelovigverklaren van de moslims
[2]
, en nog ernstiger dan dat het vermoorden van de moslims en het aanvallen van hen door middel van bomaanslagen.
Dit is de methodiek van de Chawaaridj, en het bestaat uit drie zaken:


1e - Takfier (ongelovigverklaring) van de Moslims.
2e - Opstandigheid tegenover de gehoorzaamheid aan de leider.
3e - Het bloed van de moslims toegestaan verklaren (te vergieten).

Dit is de weg van de Chawaaridj, zelfs als een persoon het in zijn hart gelooft maar er niet over spreekt en er niets van uitvoert, (dan) wordt hij nog steeds als een Chaaridjie gezien in zijn overtuiging en mening, waarover hij geen openbaring gaf.”
[3]

Bron: Al-As`ilatoel-Mohima fiel-Masaa`il al-Moelima vraag nr. 1 door Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fowzaan

1Voetnoot vertaler: De Chawaaridj zij zijn degene die moslims als ongelovig verklaren als zij grote zonden begaan die minder dan Shirk en Koefr zijn. Zij rebelleren tegen het bewind en gebruiken daarbij wapens en nodigen de mensen uit om de regering te bestrijden. En dit noemt men rebellie door middel van daad! Zie 'Sharoe Qatlaa taht adiem as-Samaa (Kilaab an-Naar)' door al-Haarithie met voorwoord van Shaych Saalih al-Fowzaan blz. 20. Het verschil tussen de Chawaaridj en Rebellen (al-Fatawa: 35/53)
2 Voetnoot Vertaler: Takfier: dit is het ongelovig verklaren van moslims door dat zij er verboden overtuigingen op na houden of handelingen uitvoeren van ongeloof, afgoderij of bid’ah ect. Takfier is echter aan strenge regels gebonden en mag alleen door ‘Oelema (grote geleerden) uitgevoerd worden. Dit gebeurt alleen nadat alle voorwaarden in acht genomen zijn en er zekerheid is dat er geen obstakels aanwezig zijn die takfier onmogelijk maken, zoals onwetendheid of Tâwiel (mis-interpretatie) ect. LET OP!!! Deze zaak is erg gevoelig en precies en er mag niet zonder kennis naar gehandeld worden keer dus voor het fijne van deze kennis terug naar de geleerden van Ahloes-Soennah of kijk in uitgebreidere boeken, zoals Al-‘Aqiedatoet-Tahaawieyyah, Oesoel 'Itiqaad Ahloes-Soennah van Iemaam Al-Laalekaa`ie, Al-Fatawa van Ibn Temieyyah e.d als je meer over deze zaak wilt weten! Iemaam Aboe Dj’afer At-Tahaawie zegt in zijn ‘Aqiedah bij punt 57: Wij verklaren niemand van Ahloel-Qieblah (moslims) als ongelovige doordat hij (grote) zonden begaat, behalve wanneer hij het (doen van deze zonden) als toegestaan ziet!’ De Chawaaridj en hun opvolgers in deze tijd At-Takfieriyyien houden zich niet aan deze regels en voorwaarden maar verklaren moslims als ongelovigen op het moment dat zij grote zonden begaan! En een individu die verboden takfier begaat heet een Takfierie, zelfs wanneer hij beweert dat hij selefie is!!!
3 Voetnoot Mohammed ibn Fahad: Shaychoel-Islaam ibn Temieyyah rahiemehoellaah heeft gezegd over de eigenschappen van deze Chawaaridj: “Voorwaar, er was niemand ooit kwaadaardiger tegenover de moslims dan zij. Niet de joden, en niet de christenen! Want, voorwaar zij zette zich in voor het vermoorden van elke moslim die het niet met hen eens was. Zij zien het vergieten van moslimbloed, hun bezit en hun kinderen als toegestaan en zijn beweren dat zij ongelovig zijn (Takfier). Dit is hoe zij hun geloof belijden, door hun geweldige onwetendheid en dwalende innovatie!” Zie Minhaadj as-Soennah 5/248. En [Iemaam] al-Aadjoerie rahiemehoellaah heeft gezegd: “De geleerden van vroeger en nu zijn niet in geschil geraakt over het feit dat de Chawaaridj een kwaadaardig volk zijn! Zondaren tegenover Allaah Soebhaanehoe wa Ta'ala en de Boodschapper van Allaah (Allaah's Vrede zij met hem), zelfs als zij vasten, bidden en zichzelf inzetten voor verrichting van aanbidding. Dit allemaal zal hen niet van nut zijn! Zelfs als zij het goede gebieden en het slechte verbieden klaarblijkelijk maken. Dit is nutteloos voor hen, want zij zijn een volk dat de Qor`aan volgens hun begeerten interpreteren en zij bezorgen de moslims leed. En Allaah Soebhaanehoe wa Ta'ala heeft ons tegen hen gewaarschuwd en ook de Boodschapper van Allaah (Allaah's Vrede zij met hem) heeft ons tegen hen gewaarschuwd en ook de recht geleidde Kaliefen na Hem hebben ons tegen hen gewaarschuwd en ook de metgezellen (moge Allaah's Tevredenheid met hen zijn) en degene die hen in alle oprechtheid opvolgden hebben ons tegen hen gewaarschuwd...” Zie ash-Sharie’ah van al-Aadjoerie 1/320 Dar al-Watan druk.

Het openbaarlijk bekritiseren van de leider.

Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fowzaan

Vraag: “Is het toegestaan om de moslimleider openlijk te bekritiseren tijdens een bijeenkomst en bij de mensen?”

Antwoord: “We hebben vele malen eerder gesproken over deze zaak! Het is niet toegestaan om te spreken over de leiders omdat dit slechtheid en geschillen in de gemeenschap met zich meebrengt, en het splitst de eenheid van de Moslims op en veroorzaakt haat van de onderdanen tegen de leider en haat van de leider tegen de onderdanen. En deze opsplitsing en slechtheid kan naar revolutie tegen de leider en het vergieten van bloed leiden en zaken die afkeurenswaardige gevolgen hebben.

Dus als jij een opmerking over hen hebt, breng het in het geheim naar de leider door hem mondeling in te lichten, indien mogelijk, of door naar hem te schrijven of door iemand te informeren die het kan overbrengen naar de leider als een oprecht advies aan hem, en het behoort in het geheim gedaan te worden, niet openlijk en dit staat vermeld in de hadieth: “Wie de leider wenst te adviseren, laat hem dat dan niet in het openbaar vermelden, maar laat hem de leider bij zijn hand nemen. Dus als hij luistert dan is het zo, en zo niet, dan heeft hij datgene wat op hem was vervult.” [1] En deze betekenis is overgeleverd van de Boodschapper van Allaah (Allaah's Vrede zij met hem).”[2]

Bron: Al-Adjwibatoel-Moehima fiel-masaa`il al-Moelimah vraag: 9

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos