Saalih al-Fowzaan over djihaad.

Voorwaarden voor de Djihaad.

Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fowzaan.

Vraag: “Wat zijn de voorwaarden voor de Djihaad? En zijn deze voorwaarden nu (anno 1425NH) voltooid?”

Antwoord: “De voorwaarden voor de Djihaad zijn bekend:

Dat de moslims over kracht bezitten waarmee zij het aankunnen om de ongelovigen te bestrijden. Dat zij kracht hebben en over de mogelijkheden beschikken waarmee zij de koeffaar kunnen bestrijden. Dit is absoluut noodzakelijk! Als zij echter geen mogelijkheden hiertoe hebben en niet bij krachten zijn dan is er voor hun geen Djihaad. En de Profeet (Allaah's Vrede zij met hem) en Zijn metgezellen verbleven voor de emigratie (naar Medienah) in Mekka, de Djihaad was toen niet legitiem voor hun omdat zij daartoe niet in staat waren. De Djihaad moet ook onder het gezag van een Islaamitisch-leiderschap plaatsvinden, en met opdracht van de regeringsleider, want dit valt onder de bevoegdheden van de moslim regeringsleider. Hij is dus degene die hiertoe opdracht geeft, het organiseert, de verantwoording erover heeft en er toezicht op houdt. Het valt dus niet onder de bevoegdheden van Jan en alle man of elke groep, die gaan en strijden zonder toestemming van de regeringsleider.”

Bron: Al-Adjwibatoel-Moehima fiel-masaa`il al-Moelimah vraag: 69

Wanneer is de Djihaad verplicht?

Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fowzaan

Vraag: “Is de Djihaad in onze tijd verplicht? En komt de refutatie van degene die argumenteert met de hiervolgende uitspraak van de Profeet (Allaah's Vrede zij met hem) tot stand: “Als jullie kooptransacties gebaseerd zijn op renten, en jullie de staarten van de koeien beetpakken en de Djihaad verlaten; dan zal Allaah vernedering op jullie neer laten komen, die Hij niet zal wegnemen totdat jullie terugkeren naar jullie geloof.”?” [1]

Antwoord: “Als de moslims over kracht bezitten waarmee zij de Djihaad en de strijd op de Weg van Allaah kunnen verwezenlijken, dan is dit verplicht voor ‘de machthebber’, want het rekruteren van een leger voor de Djihaad is één van de bevoegdheden van de machthebber. Hij kan het leger zelf aanvoeren of daarvoor iemand anders aanstellen zoals de Profeet (Allaah's Vrede zij met hem) dat ook heeft gedaan. Maar als de moslims niet de mogelijkheid hebben om tegen de koeffaar te vechten, dan stellen zij de Djihaad uit totdat zij wel over deze mogelijkheid beschikken.

(In deze situatie –van zwakheid-) dan is hun strijd gebaseerd op verdediging. Zij verdedigen dus hun landen tegen degene die hun landen bedoelen en hun landen invaseren. Een strijd van verdediging van hun eer (bezit etc.). Als zij echter over kracht beschikken dan vechten zij in de aanvalsstrijd om zo de Islaam te verspreiden. Dit alles gaat onder een vaandel die door de (regerings)leider der Moslims uitgeroepen wordt. Dit vaandel voert hij zelf uit of hij stelt iemand daarvoor aan als plaatsvervanger. En dit is iets bekends in de boeken van de Djihaad en die van de ‘Aqiedah; dat de Djihaad plaatsvindt onder gezag van de regeringsleiders en onder gezag van de geleerden. Zij zijn degene die onder één vaandel de zaken aangaande de Djihaad behartigen. Het is niet toegestaan dat er verschillende vaandels door verschillende groepen (Djama’aat) geheven worden, want dit veroorzaakt onenigheid en (menings) geschil tussen deze groepen waardoor zij niets zullen bereiken!”

Bron: Al-Adjwibatoel-Moehima fiel-masaa`il al-Moelimah vraag: 63

Is het gaan naar de Djihaad een verplichting in deze tijd?

Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fowzaan

Vraag: “Een aantal jongeren gaan in deze dagen naar verschillende plekken om Djihaad te voeren. Zij beweren dat dit Fard-al-‘Ayn (individueel verplicht) is, omdat zij dit gehoord hebben van een aantal studenten van de kennis.[1] Dus is deze handeling correct?”

Antwoord: “Het is voor hun niet toegestaan om naar een Djihaad te gaan alleen met toestemming van de Iemaam (moslim-regeringsleider), want zij zijn onderdanen. En de onderdanen die ‘moeten’ de leider gehoorzamen. Als hij toestemming aan hun geeft dan resteert alleen nog de toestemming van de twee ouders. Hij gaat dus niet, behalve als hij toestemming van zijn beide ouders heeft. Want, er kwam een man naar de Profeet (Allaah's Vrede zij met hem) om toestemming bij hem te krijgen voor de Djihaad. Hij vroeg hem: “Zijn je ouders nog levend?” Hij (de man) zei: “Ja.” Hij zei: “Dan doe Djihaad met hen!” [2]
[i.e. door hen beide te dienen en gehoorzaam te zijn.] Hij liet hem dus terugkeren naar zijn ouders. En dit is een bewijs voor de noodzaak van de toestemming van de ouders, na de permissie van de regeringsleider.”

Bron: Al-Adjwibatoel-Moehima fiel-masaa`il al-Moelimah vraag: 58

[1] Voetnoot vertaler: Dit verduidelijkt hoe men moet oppassen met het zomaar aannemen van kennis van Jan en alle man, zelfs als zij voor ‘studenten van de kennis’ doorgaan. Want, niet iedereen die iets heeft gestudeerd kan ook gelijk als een soort van informatiebalie fungeren waarvan elke uitspraak per slot van rekening voor waar moet aangenomen worden. Het is daarom belangrijk dat we leren onderscheiden van wie van hen (studenten van de kennis) ook daadwerkelijk op dezelfde manhadj zitten als die van de grote bekende geleerden! Wees dus gewaarschuwd, want een gewaarschuwd persoon die telt voor twee!!!
[2] Overgeleverd door al-Boechaarie 3004 en Moslim 2549 op gezag van ‘Abdoellaah ibn ‘Omar radieyyallaahoe ‘anhoemaa.


Vechten onder het vaandel van een ongelovige.

Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fowzaan

Vraag: “Wat is de regelgeving voor de Djihaad in deze tijd? En waar kunnen we die vinden? En is het voor ons toegestaan om onder het vaandel van een ongelovige leider of een innoveerder te vechten, want sinds de gebeurtenissen van de afgelopen periode zijn er vele onduidelijkheden naar ons toegekomen over deze zaak?”


Antwoord: “Het is niet toegestaan om onder het vaandel van een kaafir (ongelovige) te vechten, want dit is geen Djihaad! Vecht niet, behalve onder het vaandel van de moslims en met de moslim-groep (Djamaa’atoel-Moslimien).”[1]

Bron: Al-Adjwibatoel-Moehima fiel-masaa`il al-Moelimah vraag: 56

[1] Voetnoot Mohammed ibn Fahad: Shaych ibn Baaz –rahiemehoellaah- werd gevraagd over de regelgeving van het vechten onder het vaandel van een ongelovige leider. Hierop zei hij rahiemehoellaah: “Nee, hij is hiermee zondig!” Van de cassetteband commentaar op Kitaab al-Djihaad uit Boeloegh al-Maraam kant A.

De verplichting van Djihaad vervalt als er geen kracht is!

Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fowzaan

Vraag: “Degene die de situatie van de moslims vandaag de dag overpeinst, ziet dat een aantal moslims worden onderdrukt door hun eigen volk, en (men ziet) dat zij niet over atoomwapens beschikken terwijl hun vijanden hier wel over beschikken, en hun situatie is het meest vergelijkbaar met de situatie van de moslims tijdens de Mekkaanse-periode (v.d. Profeet (Allaah's Vrede zij met hem))! Is het dan zo dat (de verplichting van) de Djihaad voor hun onder deze omstandigheden vervalt, en dat zij zich (nu) alleen met uitnodiging, opvoeding en rectificering bezig moeten houden, en zij hun voorzorgsmaatregelingen moeten treffen tot wanneer zij een gelijksoortige kracht bezitten als de ongelovigen, en zij over een vroomsoortige leiding beschikken, dat zij dan pas over een (eventuele) Djihaad beginnen te peinzen?”

Antwoord: “Ja! Allaah Djellah wa ‘Ala zegt: ((Vrees Allaah voor zover jullie kunnen!)) [At-Taghaaboen: 16] En de Profeet (Allaah's Vrede zij met hem) die zegt: “...En als ik jullie iets opdraag verricht dan hetgeen ervan wat jullie aankunnen!”[1] Dus als de moslims niet in staat zijn om hun vijanden te bestrijden dan strijden zij niet, behalve als zij omringd zijn. Want, dan moeten zij hun vijand bestrijden door middel van verdediging (van hun land). Maar wat betreft de strijd van aanval en expeditie, dit volstaat niet behalve als daar de middelen voor zijn. Maar het is niet toegestaan voor de moslims om op een zwakke positie te blijven plakken. Neen, het is voor hun een verplichting om zich voor te bereiden. Zij beschikken immers over de mogelijkheden, zij hebben geld, kunnen fabrieken bouwen, kunnen onderwijs vergaren en oefeningen uitvoeren.

En Allaah Soebhaanehoe wa Ta'ala zegt: ((En breng wat jullie kunnen aan kracht (oorlogstuig) bij elkaar, om hen mee te bevechten, waaronder strijdrossen (paarden, voertuigen etc.) om daarmee de vijanden van Allaah en jullie vijanden angst aan te jagen, en ook anderen die jullie niet kennen maar die Allaah wel Kent. En wat jullie ook aan bijdragen uitgeven op de Weg van Allaah, Hij zal jullie volledig vergoeden. En jullie zal geen onrecht worden aangedaan.)) [Al-Anfaal: 60] Dus de moslims die beschikken over geld en mogelijkheden!

En daarom is het voor hen een verplichting om de krachten bij elkaar te verzamelen, fabrieken te bouwen, wapens te verzamelen en henzelf gereed te maken voor de vijanden. En zij mogen niet op deze zwakke positie blijven vast plakken. Want, tot wanneer blijven zij hier dan op? Allaah Djellah wa ‘Ala heeft deze wereld en hetgeen zich daarop bevindt voor de overgevenden aan Allaah (de moslims) geschapen. Allaah Ta’ala zegt: ((...Zeg: “Het is voor de gelovigen in deze wereld en uitsluitend (voor hen) in het hiernamaals.” Zo zetten Wij de Verzen uiteen aan een volk dat weet.)) [Al-‘Araaf: 32]
Allaah heeft dus deze wereld en hetgeen daarop is specifiek voor de overgevenden (de moslims) geschapen, alleen zijn de moslims (henzelf) te kort geschoten en hebben de vijanden het van hun laten afnemen. Terwijl het niet voor hen bestemd is maar voor de moslims.”

Bron: Al-Adjwibatoel-Moehima fiel-masaa`il al-Moelimah vraag: 53

[1] Overgeleverd door Boechaarie (7288) en Moslim (1337) op gezag van Aboe Hoerayrah Radieyallaahoe 'anhoe.

Verplichting van de Djihaad in deze tijd.

Shaych al-'Allaamah Saalih al-Fowzaan

Vraag: “Deze dagen zijn er personen die fatwa geven voor dat het voeren van Djihaad verplicht is[1], en dat de aanwezigheid van een Iemaam (leider) geen voorwaarde voor de Djihaad is, noch dat er een vaandel geheven moet worden! Dus wat is uw mening over deze uitspraak?”

Antwoord: “Dit is de ideologie van de Chawaaridj! Wat betreft Ahloes-Soennah zij zeggen: “Er moet absoluut een vaandel geheven worden en er moet een (Islaamitisch wettelijke) Iemaam (leider) aanwezig zijn. Zo is de Islaamitische manhadj (methodiek) sinds het tijdperk van de Boodschapper van Allaah (Allaah's Vrede zij met hem). Dus degene die fatwa geeft voor dat er geen Iemaam noch vaandel hoeft te zijn en dus iedereen maar gewoon zijn eigen begeerten kan gaan volgen, dan is dit de ideologie van de Chawaaridj!”

Bron: Al-Adjwibatoel-Moehima fiel-masaa`il al-Moelimah vraag: 50

[1] Voetnoot vertaler: De geleerden hebben de situaties aangegeven waarin de Djihaad een individuele verplichting (Fard al-‘Ayn) is:

(1) Als hij aanwezig is tijdens de strijd,
(2) Als de vijand zijn stad omsingeld heeft,
(3) Als de rechtmatige Iemaam (moslim-leider) hem oproept tot de Djihaad,
(4) Als hij als individu nodig is omdat hij bv. over capaciteiten beschikt die het leger nodig heeft.

Zie hiervoor o.a.: Sharh al-Momt’i deel 8. blz: 7-11 door al-Iemaam Mohammed Saalih al-‘Uthaymien, Risaalah al-Irshaad ila Bayaan al-Haqq fie Hoekm al-Djihaad door al-‘Allaamah Shaych Ahmed an-Nedjmie blz. 84, Dawaabit al-Djihaad fie as-Soennah an-Nabawieyyah door Shaych Drs. Mohammed ibn ‘Omar Baazmoel. En de vele andere boeken van ‘Ahloes-Soennah’ die gaan over het hoofdstuk van de Djihaad.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos