Rebellie gebeurt in Spraak en met Daad.

Iemaam Mohammed ibn Saalih al-'Uthaymien

Shaych Mohammed ibn Saalih al-'Uthaymien rahiemehoellaah heeft gezegd, in commentaar op hadieth Dhoel-Chawaysarah (de grootvader) van de passieve Chawaaridj, waarin hij hun gevaar verduidelijkt:

"Hetgeen verbazingwekkend is, is dat hij zijn bekritisering richting de Profeet sallallaahoe alayhie was-sellem wendde en tegen hem zij: 'Wees eerlijk! Dit is een verdeling waarmee niet het aangezicht van Allaah bedoeld is!"
[1] En dit is het duidelijkste bewijs voor dat rebellie tegen de regeringsleider met het zwaard (wapens) gebeurt, en dat het met daad en uitspraak gebeurt. [2] Met andere woorden, deze persoon gebruikte geen zwaard tegen de Profeet sallaallaahoe alayhie was-sellem maar hij bekritiseerde hem.

En wij weten 100% zeker dat het aan de hand van normale omstandigheden onmogelijk is dat er een rebellie met het zwaard wordt uitgevoerd behalve dat er daaraan eerst rebellie met de mond en met woorden aan is vooraf gegaan!" Het is onmogelijk dat de mensen zomaar uit het niets hun zwaarden oppakken en de leider beginnen te bestrijden, zonder dat er eerst iets aan is voorafgegaan wat hen heeft opgehitst!(?). Er moet dus iets zijn wat hen heeft opgehitst en dat zijn de woorden.
[3] Het is dus een constatering dat al-Choeroedj (rebellie) met woorden tegen de leiders, echte rebellie is waarop de Soennah en de realiteit duidt!" [4] [Einde citaat]

[1] Daarom zie je dat de Chawaaridj het principe: 'Het goede gebieden en het slechte verbieden' verbaren maar dit doen zonder Ichlaas (oprechtheid omwille van Allaah).
[2] Voetnoot vertaler: Rebellie gebeurt met Woord en in Daad!!!Iemaam Ahmed rahiemehoellaah zegt in Oesoel as-Soennah: 36- Als de mensen het eens zijn geworden over hun leider en zijn leiderschap hebben erkend. Hoe hij dan ook leider geworden is: via welbehagen en verkiezing, of via het plegen van een coup. Wie onder het leiderschap van één van de leiders van de moslims uitstapt, is in tegenstrijd met de (authentieke) overleveringen van de Profeet (Vrede zij met hem) en breekt zo de eenheid van de moslims. Als deze rebel dan in staat van muiterij (en ongehoorzaamheid aan zijn leider) overlijdt gaat hij als zondaar dood.” Shaych Ahmed an-Nedjmie zegt in zijn commentaar op Oesoel as-Soennah na dit punt: “Het is niet toegestaan om te rebelleren tegen de moslimleider zelfs als hij zondig is tegenover Allaah en zelfs als hij een zondaar is, en het is ook niet toegestaan om onder zijn gezag uit te trekken. Het rebelleren kan in twee categorieën worden verdeeld:
1) Rebellie door daad en strijd.
2) Rebellie door woord, schandalisering en opruiing tegen de Iemaam (leider)…”
Shaych Saalih al-Fowzaan werd gevraagd: Ontstaat rebellie tegen de leiders alleen via het opheffen van het zwaard, of valt ook het bekritiseren van hen, en het opruien van de mensen tegen hen om hen af te zetten, en tegen hen in opstand te komen hier onder? De Shaych antwoordde: “Ik heb dit vermeld. Ik heb gezegd, dat Rebellie tegen de leiders met het zwaard gebeurt, en dit is de ernstigste vorm van Rebellie! Maar het gebeurt ook met woorden, door hen uit- en voor rot te schelden, en over hen te spreken in bijeenkomsten en op preekstoelen. Deze (persoon) die kleineert het gezag van het bewind bij de mensen en hij ruit hen op en motiveert hen om te gaan rebelleren tegen de regeringsleiders. Rebellie gebeurt dus ook met woorden! Zie al-Iedjaabaat al-Mohime blz. 31, samengesteld door Mohammed ibn Fahd.Uit het voorgaande kunnen we dus opmaken dat het terroristische idee gevaarlijker is dan de terroristische daad, omdat er aan elke daad een idee vooraf moet gaan. Zie ook 'Al-Irhaab' door Shaych Zayd ibn Mohammed al-Madchalie –hafidhahoellaah- blz. 25 1e druk Daar al-Minhaadj.
[3] Voetnoot vertaler: En hiermee wordt gelijk duidelijk hoe gevaarlijk het is als voor Islaamitisch leraar doorgaande mensen in het openbaar (in praatprogramma's e.d.) het sterven van een aantal regeringsleiders gaan wensen. Dit werkt voor sommige mensen onherroepelijk als een soort van moordfatwa. Moge Allaah ons beschermen en leiden op de rechte Weg! Amien!
[4] Zie Fataawa al-'Ulema al-Akaabir blz 96.

bron: www.dekoran.net

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos