De rechten van de leider.

Oprechtheid tegenover de leider.

Vraag: Hoe moet iemand oprechtheid tonen aan de leider, in overeenstemming met de Sharee'ah?

Antwoord: Oprechtheid aan de leiders bestaat uit het volgende: Het smeken voor hun rechtvaardigheid en standvastigheid, daar het van de Soennah is om een smeekbede voor de Moslimleiders te verrichten, met name in tijden waarin de smeekbede beantwoord wordt en de plaatsen waarin er gehoopt wordt dat de smeekbede verhoord wordt.

Al-Fudayl bin 'Iyaad zei: Als ik een smeekbede had die verhoord zou worden, dan zou ik (een) smeekbede verrichten voor de leider. Dit is omdat in de verbetering van de leider de verbetering van de gemeenschap ligt, en in de corruptie van de leider de corruptie van de gemeenschap ligt.

En van oprechtheid naar de leiders, is het tot stand brengen van de verplichtingen die zij toewijzen aan de medewerkers. En van oprechtheid naar hen, is hen te informeren over fouten en slechtheden die zich in de samenleving voor doen, terwijl zij daar niet van op de hoogte zijn. Dit moet echter privé gedaan worden tussen degene die adviseert en zij (de leiders). Niet het advies dat verricht wordt ten overstaan van de mensen of op de preekstoelen, want dit brengt vijandigheid tussen de leiders en de geleide (de burger).

Het is geen oprecht advies dat een persoon spreekt over de fouten van de leiders op de preekstoel of op een stoel tegenover de mensen, dit komt het voordeel niet ten goede, veeleer doet dit het kwaad nog meer toenemen. Oprecht advies is dat je de leider persoonlijk moet contacteren of door te schrijven of via degenen die hen kunnen contacteren en jouw advies in privé, tussen jou en hen, over kunnen brengen. En ook behoort het niet tot oprecht advies dat wij bekritiserend schrijven over hen en het onder de mensen verspreiden en zij dan zeggen (dat) dit tot oprecht advies behoort. Nee! Dit is van het tentoonstellen (van hun fouten) en van die zaken welke kwaad teweeg brengt, en de vijanden goed doet, en het zijn de mensen van begeerten die in deze zaken en wegen vervallen.

Al-Ijaabaat al-Muhimmah fee Mashaakil il-Mudlahimmah, by Muhammad bin Fahad al-Husayn.

Jeugd die oproept tot opruiing

Vraag: Er is op het Internet een persoon die de jeugd oproept om de bay'ah van de leider van dit land (Saudi-Arabië) te verwerpen. En de reden daarvoor is de aanwezigheid van de banken die rente gebruiken en de manifestaties van kwaad in dit land (zoals zij beweren). Wat is dus uw advies, moge Allaah u beschermen?

Antwoord: Ons advies is dat deze uitlating vals is en niet geaccepteerd moet worden. Dat is omdat deze persoon oproept tot misleiding en tot de opsplitsing in de gelederen, en het is verplicht om deze persoon en zijn uitspraak te verwerpen, en er geen enkele aandacht aan te besteden, daar hij oproept tot leugenarij, kwaad en fitnah. En de aanwezigheid van deze zaken noodzaken geen takfeer over de leiders.

Al-Ijaabaat al-Muhimmah fee Mashaakil il-Mudlahimmah door Muhammad bin Fahad al-Husayn.

Satellietzenders en opruiing.

Vraag: Er zijn sommige satelliet televisiezenders en bepaalde fora op het Internet die oproepen tot rebellie tegen de leiders van dit land. Wat is uw advies aan hen die gestrikt zijn door deze misleidingen of naar hen luisteren of met hun meedoen?

Antwoord: Ja dit land is er één waar de mensen hun zinnen op hebben gezet en wensen aan te vallen omdat dit het enige overgebleven land is dat de manhaj van de Salaf us-Saaleh implementeert, en het is een land dat veilig is tegen beproevingen, revolutie en opstandigheid. Het is dus een land, en alle lof behoort toe aan Allaah, welke vrede geniet, veiligheid en de manhaj van de Salaf us-Saaleh praktiseert. Aldus wensen zij het van deze karakteristieken te ontdoen en het tot een land van anarchie te maken, doodslag en moord zoals zich voor doet in andere landen. Het is dus aan ons om waakzaam te zijn voor deze individuen en tegen ze te waarschuwen en deze satellietzenders niet in onze huizen te halen of voor onze kinderen om deze beproevingen en slechtheden te laten zien en dan daarmee opgroeien. Het is voor ons verplicht onze huizen te beschermen tegen deze satellietzenders of (tegen) het Internet. Het is aan de vaders om hun kinderen ervan te weerhouden naar deze cafés te gaan, die deze kwalijkheden hebben, daar zij (de vaders) verantwoordelijk zijn voor hun kinderen.

Al-Ijaabaat al-Muhimmah fee Mashaakil il-Mudlahimmah, door Muhammad bin Fahad al-Husayn.

Openbare kritiek op de leider.

Vraag: Is het toegestaan om de Moslimleider openlijk te bekritiseren ten overstaan van een bijeenkomst en de mensen?

Antwoord: We hebben dit onderwerp al vele malen eerder besproken! Het is niet toegestaan om over de leiders te spreken omdat dit kwaad en geschillen in de samenleving brengt en het verdeelt de eenheid van de Moslims en veroorzaakt haat tussen de leider en de burger. En deze verdeeldheid en (dit) kwaad leiden naar rebellie tegen de leider en het vergieten van bloed en zaken die afkeurenswaardige gevolgen hebben. Dus als je een opmerking hebt over hen, breng het dan naar de leider in het geheim door hem te bezoeken, indien mogelijk, of door hem te schrijven of door iemand te informeren die het naar de leider kan overbrengen als oprecht advies aan hem, en het zou in het geheim gedaan moeten worden, niet openlijk, en dit werd vermeld in de hadieth:

Wie de leider wenst te adviseren, laat hem het dan niet publiekelijk benoemen, laat hem eerder de leider bij zijn hand nemen. Dus als hij luistert dan is dat het, en zo niet dan heeft hij datgene volbracht wat op hem rustte. En deze betekenis is overgeleverd van de Boodschapper van Allaah sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallam.

Al-Ijaabaat al-Muhimmah fee Mashaakil il-Mudlahimmah, door Muhammad bin Fahad al-Husayn.

Het adviseren van de leider.

Vraag: Behoort het adviseren van de leider met wat beter is, middels een telegram, tot oprechtheid aan hem, of is het de voorbode van rebellie?

Antwoord: Dit is iets goeds - om oprecht advies naar de leider te sturen middels een telegram, of door het aan iemand toe te vertrouwen die dat naar hem kan overbrengen, dan is dit goed! Echter, hetgeen dat verboden is, is het spreken over de leiders in bijeenkomsten, op de preekstoelen en op cassettebandjes. Dit is wat verboden is en het is de manhaj van de Khawaarij. Wat betreft het schrijven van een telegram of een brief aan hem, en het dan aan hem in zijn hand over te dragen of het aan een betrouwbaar iemand te geven die het aan hem in zijn hand kan geven, dan is dit goed!

Al-Ijaabaat al-Muhimmah fee Mashaakil il-Mudlahimmah, door Muhammad bin Fahad al-Husayn.

Getrouw aan de leider.

Vraag: Is het juist om te zeggen dat de leider degene is waar alle Moslims, in het hele land, van het oosten tot het westen, zich op moeten verenigen?

Antwoord: Dit zijn de woorden van de Khawaarij. De Imaam is degene waar de Moslims met status en rang (van de geleerden en de stamhoofden) zich op moeten verenigen, en het is voor een ieder ander noodzakelijk om te gehoorzamen. En het is niet voor iedereen verplicht, (van) alle mannen en vrouwen, vanuit het oosten tot het westen, om voor hem de eed van trouw te zweren. Dit is niet de manhaj van de Islaam met betrekking tot het zweren van trouw aan de leider.

Al-Ijaabaat al-Muhimmah fee Mashaakil il-Mudlahimmah, door Muhammad bin Fahad al-Husayn.

De ongehoorzame aan de leider.

Vraag: Wat is het oordeel over degene die ongehoorzaam is aan de leiders of hen bekritiseerd?

Antwoord: Eenieder die ongehoorzaam is aan de leider, die is ongehoorzaam geweest aan de Boodschapper sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallam. Zo lang de leider hem niet beveelt tot zonde, dan is ongehoorzaamheid aan hem, ongehoorzaamheid aan de Boodschapper sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallam. Evenzo, als hij de leider bekritiseert, dan is dit de madhab van de Khawaarij die de leiders bekritiseren, over hen spreken en de mensen ophitsen tegen hen. Het jong gespuis dat in opstand tegen 'Uthmaan kwam, deed dit niet behalve door de verachtelijke ibn Saba'. Hij begon te spreken in de bijeenkomsten en de mensen op te ruien totdat de dwaze mensen woedend werden, en dit bij de moord op 'Uthmaan (radiallaahu 'anhu) eindigde. En in wat voor beproevingen werden de Moslims geworpen door zijn moord? Zaken die de haren grijs zouden maken, als gevolg van het doden van de Khalief en het rebelleren tegen hem.

bron: Al-Ijaabaat al-Muhimmah fee Mashaakil il-Mudlahimmah, door Muhammad bin Fahad al-Husayn.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos