Shaykh al-Albaanie

Shaykh al-Albaanie' rahimahullah werd om zijn mening gevraagd over de djihaad.

Het volgende is een vertaling uit ‘Fataawaa al-Albaanie' (een transcriptie van sommige van de cassettes van Shaykh Mohammad Naasiroed-Dien al-Albaanie –moge Allah hem genadig zijn-) toen de Shaykh om zijn mening werd gevraagd over de djihaad.

Het antwoord:

“Wat de djihaad betreft, o mijn broeder, in deze tijd en voor deze tijd, het is fard ‘ayn, want het probleem ophanden is niet een probleem van (alleen) Bosnië, welke opnieuw de emoties van de Moslimjeugd in beweging heeft gebracht. Want hier gegrensd aan ons hebben we de Joden die Palestina hebben bezet, en geen enkel Islamitisch land is in beweging gekomen om de verplichting te vestigen van de djihaad voeren met hen, en hen uit te zetten en hen in de zee te werpen, zoals sommige of één van de presidenten van de Islamitische landen heeft gezegd.

En het punt is dat de djihaad fard ‘ayn is, want vele van de Moslimlanden zijn in het verleden en in het heden bezet door de ongelovigen. En het soort van deze bezetting is niet verborgen voor de Moslim die belang stelt voor de zaken van de Moslims, om maar niet te spreken van de Islamitische groepen of Islamitische sekten of Islamitische landen.

Maar de djihaad heeft zijn pilaren en voorwaarden, en wij –de groep van Moslimgeleerden- geloven dat de verplichte djihaad alleen verplicht is voor die Moslims die elkaar helpen om datgene te vestigen wat Allah hen heeft opgelegd van de djihaad tegen de ongelovigen, en hen uit de landen te zetten die ze hebben bezet.

En we hoeven nu niet de bewijzen uit het Boek en de Soennah aan te halen, want over dit punt is er geen meningsverschil tussen de geleerden –dat de djihaad fard ‘ayn is wanneer een gebied van het Moslimland bezet is, dus hoe zit het dan wanneer de bezetting plaats heeft gevonden in vele landen?!

Maar helaas, wens ik te zeggen dat deze djihaad die fard is – fard ‘ayn zelfs- niet door individuen gevestigd kan worden zoals in de vraag voorkomt, en zelfs niet door sommige van de Islamitische groepen. Want zo'n soort djihaad , vooral in onze tijd waarin de middelen van het strijden veel zijn geworden, kan niet gevestigd worden door de Islamitische groepen, om maar niet te spreken van individuen! Maar de verplichting geldt voor de landen, en die Islamitische landen die de kracht hebben om te bereiden voor de oorlog, en de middelen voor het moderne oorlogvoeren, waardoor als zij oprecht samenkomen voor deze djihaad , zij de fard ‘ayn zouden vestigen. Maar, ongelukkig genoeg, hebben deze landen geen vin verroerd om dit te vestigen.

Dus misschien stellen zij de kwestie van deze djihaad in handen van de verschillende Islamitische groepen en sekten, terwijl deze niet in staat zijn om iets te doen om de aanval van de ongelovigen te stoppen. En de actualiteit getuigt van het feit dat elke Islamitische groep die ofwel probeert om de aggressor te bestrijden, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan is gebeurd, of om in opstand te komen tegen de heerser wiens ongeloof duidelijk is geworden, zoals bijvoorbeeld in Algerije -dan wijzen deze ongelukkige gebeurtenissen er op dat de individuele djihaad of de groeps djihaad niet de verwachte vruchten afwerpt, en dat is dat het Woord van Allah het allerhoogste wordt gemaakt.

Dus geloven wij daarom dat deze djihaad niet mogelijk is, behalve onder een Islamitische authoriteit op de eerste plaats, en onder een Islamitische groep die uit mensen van verschillende landen bestaat, niet slechts één land of één regio.

En voeg hier de noodzaak aan toe dat de taqwa voor Allah aanwezig is, door weg te blijven van wat Allah verboden heeft van de zaken die welbekend zijn onder de Moslims, maar helaas zijn zij erg ver om in praktijk te worden gebracht.

En we hebben vele malen –en ik probeer mijn woorden zoveel mogelijk samen te vatten- genoemd dat wat de Moslims vandaag heeft getroffen, deze vernedering en schande die helemaal niet bekend is in de geschiedenis van de Islaam, is dat de Moslims, op z'n allerminst, één Vers van de Qor-aan verkeerd hebben toegepast… En dat is de uitspraak van Allah:

(Als jullie Allah helpen, dan zal Hij jullie helpen)


En er is geen twijfel dat deze hulp van de Moslims voor Allah, het helpen om de wetten van de Sharie'ah een waarneembare realiteit te maken, is, en dit is jammer genoeg niet gerealiseerd in de meerderheid van de Moslimlanden, of in de Moslim individuen. En degenen onder de Moslimlanden die wel wat restanten hebben van het regeren met de Wet van Allah hebben tot op heden niet de oproep tot de djihaad afgekondigd.

En als gevolg hiervan zullen de Moslim individuen en naties zwak blijven, zolang geen van de Islamitische landen de vlag van de djihaad ophijst, en die djihaad die het bestrijden van degenen die het dichtst bij hen zijn vereist, niet degenen die ver, ver weg zijn. Want de Moslims, met hun landen, groepen, en sekten, en als individuen, als zij niet de djihaad kunnen vestigen met degenen die hen begrenzen of dicht bij hen zijn, dan zijn zij niet in staat om de djihaad te verrichten met diegenen die ver van hen verwijderd zijn… Bijvoorbeeld Eritrea, Somalië, Bosnië en Tjetjenië.

En hierom zeggen wij nu, dat het aan de Moslimjongeren als individuen en groepen en sekten is, dat zij op de eerste plaats het correcte Islamitische bewustzijn in de landen verspreiden, en daarna in de leiders op de tweede plaats –en dat (correcte begrip) is dat al deze mensen regeren met wat Allah heeft geopenbaard.

De leider dat hij regeert met wat Allah heeft geopenbaard en opgedragen. Het individu dat hij regeert met wat Allah heeft geopenbaard… Ik weet dat velen van de individuen, en groepen en sekten, vandaag de verantwoordelijkheid (van de stand van zaken) alleen op de regeringsleiders afschuiven, terwijl in mijn zekere geloof de verantwoordelijkheid gelijk op deze individuen, groepen en sekten rust, zoals het op deze regeringsleiders rust! Dat is omdat deze regeringen ontstaan zijn uit de landen van deze Moslims… Deze Moslims die aangesproken werden door twee ahaadieth van de Boodschapper … De eerste is zijn uitspraak:

“Wanneer jullie handelen met ‘ienah, en jullie vasthouden aan de staarten van de koeien, en jullie tevreden zijn met de landbouw, en jullie de djihaad op de Weg van Allah laten, dan zal Allah jullie treffen met een vernedering die Hij niet van jullie wegneemt, totdat jullie terugkeren naar jullie religie.” (Overgeleverd door Ahmad en Aboe Daawoed)

En de tweede hadieth is zijn uitspraak:

“De volkeren staan op het punt om elkaar uit te nodigen om jullie aan te vallen, net zoals de mensen elkaar uitnodigen om van een schaal te eten.”

Iemand vroeg: ”Komt dat omdat wij dan met z'n weinigen zullen zijn?”

Hij zei:

”Nee, jullie zullen met z'n velen zijn, maar jullie zullen zoals het schuim en het afval van de zee zijn. En Allah zal waarlijk uit de borst van jullie vijanden de vrees voor jullie verwijderen, en Allah zal waarlijk al-wahn in jullie harten werpen.

Iemand vroeg: ”O Boodschapper van Allah ! Wat is al-wahn ?”

Hij zei: ”Liefde voor de doenyaa en een afkeer van de dood.” (Overgeleverd door Ahmad en Aboe Daawoed)

En deze gebeurtenissen die door de Boodschapper in deze hadieth genoemd zijn, hebben nu plaatsgevonden in elke Moslimgemeenschap, en zij behoren tot de duidelijke kwellingen die het neerdalen van deze vernedering op de Moslims noodzaken, totdat de harten van de regeringsleiders en de individuen totaal bedekt zijn in het zwart (vanwege hun zonden).

De Moslimlanden regeren niet met wat Allah heeft geopenbaard, en als er één onder hen is die (beweert te) regeren met wat Allah heeft geopenbaard, dan is de eerste duidelijke indicatie dat het niet regeert met wat Allah heeft geopenbaard, dat het niet de oproep tot de djihaad afkondigt.

Dus als deze tijd niet de tijd is waarin de djihaad op de Weg van Allah verplicht wordt, terwijl velen van de Moslimlanden bezet zijn, wanneer wordt deze djihaad dan verplicht?

Maar het probleem –en dit is de kern van de zaak- is dat er niemand onder ons is die in staat is om (deze djihaad ) op zich te nemen, waarom?..... Omdat we verdrinken in de zonden, en verdrinken in sectarische punten van verschillen en nationale punten van verschillen, en we weten dat één van de deuren naar zwakheid en verlies is dat de Moslims onderling verschillen.

En we zijn onlangs beproefd met een zeer trieste beproeving, en dat is de Afghaanse djihaad, waarin we hoopten dat zijn eindpunt een overwinning voor de Moslims zou zijn, en er waren sterke tekenen voor het plaatsen van het zaad van de Islamitische staat. Daarna bleek het einde en het resultaat totaal het tegenovergestelde te zijn (van wat er gehoopt werd) als gevolg van de vroege tekenen van de overwinning op de vijand, de communisten verminderden, toen de verschillen tussen de stammen hen in zeven groepen lieten opsplitsen, en hun Islaam die zij als religie namen hen niet hiervan weerhield, en onze Heer zegt:

En behoort niet tot de veelgodenaanbidders. Tot degenen die hun religie opsplitsten en groepen werden. Iedere groep verheugt zich in wat zij hebben (Soerah ar-Roem 30: 30-31)

Daarvoor is het aan degene die verlangt om naar de djihaad te gaan, dat hij over de middelen van de djihaad beschikt, en de middelen om de overwinning te behalen, en dat is ongelukkig genoeg niet realiseerbaar in onze tijden. En Allah zegt in de Nobele Qor-aan:

Voorwaar, Allah verandert de situatie van een volk niet, totdat zij hun eigen situatie veranderen (Soerah ar-Ra'd 13:11)


Daarom roepen we de Moslim individuen, en groepen en sekten, om maar niet te spreken van de regeringen, op, dat zij zichzelf bezighouden met het verspreiden van de gezuiverde, authentieke Islaam, gezuiverd van elk vals elk element dat er zich mettertijd binnen heeft gedrongen, en daarna de Moslims op te voeden op deze gezuiverde Islaam.

De dag dat deze tekenen beginnen, en duidelijk worden in dit uitgestrekte Islamitische land, die dag zullen de tekenen van het bereid zijn van het vestigen van deze fard ‘ayn djihaad beginnen.

Deze bezorgde individuen die naar vele van de Moslimlanden gaan die aangevallen worden door de ongelovigen, zoals bijvoorbeeld Bosnië en Tjetjenië….. Wat zijn de wapens die zij bij zich hebben? Wie zijn de leiders die hen kunnen tuchtigen en hen onder één authoriteit en onder één vlag kunnen laten vechten? Dus als er één afzonderlijke authoriteit was, dan zouden we de (vruchten) van de djihaad zien, zoals we deze in Afghanistan zagen (d.w.z. de overwinning op de aggressor).

Daarom zegt Allah:

En brengt wat jullie kunnen aan macht bij elkaar om hen mee te bevechten (Soerah al-Anfaal 8 : 60)

Waar is deze voorbereiding?! En wie is degene die in staat is tot deze voorbereiding? Het individu?! Nee. De regeringen?.... Ja, de regeringen, en het is mogelijk voor ons om te zeggen dat zij een kleine hoeveelheid van deze voorbereiding vestigen….. Maar deze voorbereiding wordt genomen van hun vijanden….. Dus als er een djihaad tussen de ongelovigen en de Moslims gevestigd zou worden, dan zouden deze Moslims spoedig niet in staat zijn om hun legers te bevoorraden met de nodige wapens, behalve door deze te kopen van hun vijanden.

Kan de overwinning en de djihaad dus plaatsvinden door het kopen van de wapens van de vijanden van de Moslims?!

Dit is onmogelijk, en daarom kan deze voorbereiding waarmee we bevolen zijn zelfs niet door de Islamitische landen gevestigd worden, omdat de Islamitische landen hun wapens van vernietiging van hun vijanden (…). En er zijn manieren om deze wapens uit te schakelen wanneer zij (de Moslims) van plan zijn om deze te gebruiken tegen de ongelovige vijand. En daarom zeg ik, en ik beëindig mijn woorden en mijn antwoord op deze vraag, dat Allah toen Hij zei:

En brengt wat jullie kunnen aan macht bij elkaar om hen mee te bevechten (Soerah al-Anfaal 8 : 60)

deze woorden gericht waren tot de Metgezellen van de Profeet , dan zijn deze woorden gericht tot de generaliteit van de Moslims, vanwege de generaliteit van de tekst. Maar deze woorden waren gericht tot de Metgezellen nadat zij waren opgevoed op de authentieke Islamitische opvoeding, totdat het voor hen mogelijk was om dit soort woorden te vestigen –het bereiden van de wereldse macht na het bereiden van de spirituele macht in henzelf of met henzelf, als gevolg van de opvoeding die zij ondergingen aan de handen van hun Profeet .

En de geschiedenis herhaalt zichzelf….. Dus er moet een opvoeding van een natie van de Islamitische naties zijn, zodat het voor deze natie mogelijk wordt om deze wereldse voorbereiding te treffen, en we vinden vandaag de dag geen natie die deze verplichting heeft gevestigd, die we in twee woorden kunnen samenvatten: tasfiyah (zuivering) en tarbiyah (opvoeding).

(Maar in plaats daarvan) zien we ons als verstrooide individuen hier en daar. En als er één groep zou zijn, en over deze groep een leider die de trouwzwering van alle Moslims heeft, en hij de vlag van de djihaad hijst tegen de vijanden: dit heeft nog niet plaatsgevonden, en daarom roepen we op tot het bestaan van deze introductie voor deze heilige djihaad .

Maar wat betreft het rennen (van deze mensen) achter emoties, terwijl de spirituele djihaad niet eens verwezenlijkt is in hen, en dat is het correct begrijpen van de Islaam, en het gemeenschappelijk toepassen van deze, en dat er daarna één leider over hen is, en hij hen beveelt datgene wat zij kunnen te bereiden aan kracht en wapens: de dag dat we het gelijke hiervan zien, ? op die dag zullen de gelovigen zich verheugen. Met de hulp van Allah. Hij helpt wie Hij wil ? . Dit is mijn antwoord op jouw vraag.
________________________________________________

[1]Voetnoot van de vertaler: genomen van de website
http://www.albani.co.uk/
[2] Voetnoot van de vertaler: fard ‘ayn = datgene dat verplicht is voor elk individu van de Moslimgemeenschap.
[3] Voetnoot van de vertaler: ‘ienah = een vorm van ribaa : rente, wat voor de Moslim niet toegestaan is.
[4] Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door Ahmad en Aboe Daawoed, en al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek) in Silsilah al-Ahaadieth as-sahiehah (11).
[5] Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door Ahmad en Aboe Daawoed, en al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek) in Silsilah al-Ahaadieth as-Sahiehah (956).
[6] Voetnoot van de vertaler: De Shaykh –moge Allah hem genadig zijn- heeft het hier over de Afghaanse djihaad tegen Rusland in de jaren '80.

Bron:
http://www.albani.co.uk/

Zie ook deze filmpje hieronder:


0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos