Inleiding

De Djihaad wordt door de Islaamitische wetgeleerden in twee categorieën verdeeld:

(1) De Djihaad van de verdediging: Dit komt tot stand op het moment dat een vijand een Islaamitische land aanvalt en de moslims noodgedwongen en aan de hand van hun mogelijkheden hunzelf en/of hun (moslim)buren moeten verdedigen.

(2) De Djihaad van de aanval: Dit komt tot stand als de moslims genoeg kracht hebben om deze vorm van djihaad in de praktijk toe te passen onder het gezag van één wettelijke Islaamitische leider die het vaandal van de Djihaad omhoog heft. Dit gebeurt echter pas nadat het desbetreffende land of stam de mogelijkheid wordt gegeven om de Islaam te aanvaarden of de Djiziyah te betalen indien zij van de mensen van het boek zijn. Verder manifesteert de Djihaad zich via de handen, mond en met de pen.

Shaych Mohammed ibn Saalih al-Uthaymien rahiemehoellaah zegt in zijn verzameling van Fatawa (18/388) ´´Voorwaar in onze hedendaagse tijd is het onmogelijk geworden om de Djihaad op de weg van Allaah met het zwaard e.d. uit te voeren, omdat de moslims economisch en ethisch te zwak zijn! En omdat zij niet de feitelijke oorzaken voor het verkrijgen van overwinning inacht hebben genomen. En tevens omdat zij landelijke verdragen en overeenkomsten (met niet-moslim landen) zijn aangegaan. Hierdoor blijft er dus niets anders over behalve de Djihaad door middel van uitnodiging naar Allaah gebaseerd op kennis!''

Dit is de betekenis van; La illaaha illah Allaah (i.e. niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah). In een hadieth (zegt de Profeet salallaahoe `alayhie wasellem ) De Hoofdzaak is de Islam, zijn pilaren zijn de Salaah en het toppunt hiervan is de strijd (Djihaad) op de weg van Allaah.’’Allah is de beste der Kenners!

En het toppunt hiervan is de strijd (Djihaad) op de weg van Allah: want hiermee wordt het geloof hernieuwd en beschermt en worden de mensen uitgenodigd tot de religie van Allah en gedwongen tot de Waarheid. De Djihaad is dus het toppunt van de religie gezien het feit dat het de bescherming van het geloof en uitnodiging naar de Waarheid bevat.


Aboe Moesa Abdoellah ibn Qais al-Ash'aarie verhaalt: ' 'De Boodschapper van Allah sallahoe `aleihie was sallem werd door een man gevraagd:

''Wie van (de volgende) drie mannen vecht er omwille van Allah: een man die vecht zodat hij zijn durf kan laten zien, een man die vecht vanwege zijn gevoel van verontwaardiging of een man die vecht om op te scheppen? Hij sallahoe `aleihie was sallem antwoordde: Hij die vecht zodat het Woord van Allah verheven wordt, is degene die omwille van Allah vecht.'' (Boekhaarie en Moeslim)


bron: het boek al ibaanah van broeder brinkman

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos