Ibn al Qayyim rahimahullah:

Omdat de uitwendige Jihaad tegen de vijanden van Allaah bij de dienaar een vertakking is van de inwendige Jihaad tegen zijn eigen ziel voor de zaak van Allaah, net zoals toen de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, zei;

De Mujaahid is degene die tegen zijn ziel in streeft, in gehoorzaamheid aan Allaah, en de Muhadjier is degene die van het verbodene vandaan emigreerd. (Overgeleverd door Imaam Ahmad (6/21), zijn Isnaad is goed.)

Dan heeft de Jihaad tegen de ziel voorrang op de uitwendige Jihaad tegen de vijand. En eigenlijk is het een fundering daarvan. Want degene die niet eerst Jihaad tegen de eigen ziel voert, zodat het verricht wat bevolen is en verlaat wat verboden is, en er oorlog tegen voert omwille van Allaah, dan zal het niet mogelijk voor hem zijn om de uitwendige Jihaad tegen zijn vijand te verrichten.

Hoe is het mogelijk voor hem om Jihaad tegen zijn (uitwendige) vijand te voeren en hem te wreken terwijl de vijand dat zich tussen de twee lagen bevind (zijn ziel) hem beheerst, overrompelt, de controle over hem heeft en waar hij geen Jihaad tegen voert en ook geen oorlog tegen begint voor de zaak van Allaah. Voorzeker, hij zal niet in staat zijn om erop uit te gaan naar de vijand, totdat hij Jihaad tegen zijn eigen ziel voert, om erop uit te kunnen.

De dienaar wordt (dus) gestest en onderzocht op Jihaad door deze twee vijanden (de inwendige en de uitwendige, i.e. de ziel en de kufar). En tussen deze twee is er een derde vijand, en het is onmogelijk voor hem om Jihaad tegen deze twee te verrichten (de inwendige en de uitwendige) behalve door Jihaad te voeren tegen deze (derde). Want deze (vijand) weerhoudt de dienaar ervan om Jihaad te voeren tegen deze twee (vijanden), en het is bij hem de oorzaak voor het nalaten ervan, en het zal hem doen sidderen, en hij zal nooit stoppen met het aan hem tonen van de verschillende ongemakken, (van) het verlaten van de bezittingen (van de wereld), het verlies van geneugten en vermaak dat volgt op het voeren van Jihaad tegen deze twee (de inwendige en de uitwendige vijanden).

Het is voor hem niet mogelijk om Jihaad te voeren tegen die twee vijanden behalve door het voeren van Jihaad tegen deze, en de Jihaad tegen deze (derde vijand) is het fundament, de basis (asl) van de Jihaad tegen die twee. En het is de Shaytaan. De Meest Verhevene zegt: Voorzeker Shaytaan is een vijand van u, behandelt hem daarom als vijand. [Soerah Fatir Vers: 6]

...

Jihaad kent vier niveaus:
• Jihaad van de Ziel
• Jihaad van de Shaytaan
• Jihaad van de Kufar
• Jihaad van de Munafiqeen


Tot zover de woorden van ibn al Qayyim rahimahoellaah. Hierna volgt er een uitleg per onderdeel van Jihaad. Tevens is er hiervoor al uitgelegd dat de Jihaad van de Munafiqeen zwaarder is dan die van de Kufar en door wie dit gedaan moet worden.

Pag. 21

A. Jihaad van de Ziel
• Jihaad voor het Opdoen van Kennis
• Jihaad voor het Handelen naar deze Kennis
• Jihaad voor het Uitnodigen en Onderwijzen
• Jihaad voor Geduld in het Uitnodigen

B. Jihaad van de Shaytaan
• Jihaad voor het Vernietigen van Twijfel
• Jihaad voor het Vernietigen van Verlangens en Lusten

C. Jihaad van de Onderdrukkers, Vernieuwers, Zonderaars
• Jihaad met de Hand
• Jihaad met de Tong
• Jihaad met het Hart

D. Jihaad van de Kufar en Munafiqeen
• Jihaad met het Hart
• Jihaad met de Tong
• Jihaad met Bezit
• Jihaad met de Lichaam

Pag. 29

Als Wij het hadden gewild konden Wij zeker in elke stad een waarschuwer hebben verwekt. Dus volg de ongelovigen niet, en vecht met (de tong) een grote Jihadan tegen hen. [Soerah Al-Furqan Vers :51-52]

Allaah Glorieus en Meest Verheven is Hij beval dat hij Jihaad moet doen tegen de Kuffaar, met een grote Jihaad gebruikmakend van de Qor-aan. Dit is van oorsprong een Mekkaanse vers, het was nog voor de Hidjrah van de Profeet (salallaahoe 'alayhi wa sallam) naar Medina geopenbaard en voordat hij bevolen was te vechten (met de hand), en nog voor hij daar toestemming voor kreeg.

Pag. 30

In eigen bewoordingen:

De Jihaad met de tong is het meest volbracht door Aboe Bakr omdat degenen met de meeste aanzien via hem moslim zijn geworden. En dit is de beste Jihaad. Uiteraard staat de profeet, vrede en zegeningen zij met hem, ongeevenaard op nummer 1 hierin.

Wat betreft 'Oemar ibn al Khattaab, dankzij hem kon men er openlijk voor uitkomen moslim te zijn en vrij de aanbidding verrichten. Dit behoort ook tot de beste Jihaad. 'Ali, (waar de she-iten mee zijn afgesplitst van de gemeenschap), heeft hierin geen aandeel, in geen van beide.


Dit document behandeld de volgende onderwerpen:

1. Beneficial Words from Ibn al-Qayyim on the Relationship Between the Rulers and the Subjects

2.Ibn al-Qayyim on the Jihaad of Allaah's Messenger and the Sharee'ah Jihaad

3.Ibn Taymiyyah on the Comparison Between the Jihaads of Abu Bakr, 'Umar and ?Alee

4.Ibn al-Qayyim on Jihaad, Seeking Knowledge and ?the Path of Allaah?

5. Ibn al-Qayyim on Jihaad and Guidance

6.Ibn Taymiyyah on the Aided Jihaad in the Time of the Tartars


bron: www.selefieforum.nl

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos