Djamatoet-Takfier wal-Hiedjrah.

بسم الله الرحمن الرحيم


Djamatoet-Takfier wal-Hiedjrah, de Erfgenamen van de Chawaaridj in deze Eeuw.


Eén van de fundamenten waarop Djamatoet-Takfier al-Hiedjrah1 is gefundeerd is ontwijking en vervreemding van de samenlevingen, met als argument dat deze samenlevingen (geheel en al) ongelovig (Kaafir) zijn! Daarom is het belangrijk om iets van de basisprincipes en kenmerken van deze groep te leren kennen zodat een moslim die de Waarheid zoekt, gewaarschuwd is tegen vervalling in hun vangnetten en de belijding van hun methodiek, hetgeen een methodische voortzetting is van de eersten der Chawaaridj.


1 Voetnoot SP: Het dialoog rond de Islaam in Nederland is hevig van start gegaan. Een aantal mensen beschuldigen alle moslims van terrorisme en de gebeurtenissen die zich de afgelopen maanden afspelen in ons land. De oprechte moslims (van Ahloes-Soennah) verklaren echter dat al deze gebeurtenissen niets met de authentieke Islaam te maken hebben, en dat dit werken zijn van o.a. de leden van de gevaarlijke Djama’atoet-Takfier wal Hiedjrah organisatie. Met dit stuk willen wij verduidelijken dat er weldegelijk een verschil is tussen Ahloes-Soennah en deze ontspoorde groep en dat zij voor ons en voor iedere Nederlander een grote vijand zijn!!!

2 SP-DISCLAIMER: De samensteller van dit boek is ‘Aboe Anas ‘Alie ibn Hoesayn, een schrijver uit Riyaad, zijn boeken zijn veelal gebaseerd op uitspraken van de grote geleerden (al overdrijft hij erg in ‘Abdoellaah ibn Djibrien, terwijl de geleerden zijn manhadj verduidelijkt hebben!), daarentegen gebruikt hij af en toe ook artikelen van anderen en mixt hij soms wat duidelijk en onduidelijk is door elkaar. De informatie die in dit artikel staat is inshaa-Allaah betrouwbaar, alleen staan er in het oorspronkelijke boekje een aantal zaken die een nadere toelichting benodigen. Wij raden het de lezers dus niet aan om zijn schrijfwerken zomaar te gebruiken, maar wij adviseren hen om eerst informatie te vragen aan een van de geleerden of studenten van de kennis over een desbetreffend schrijfwerk. Selefiepublikaties maakt alleen gebruik van deze en soortgelijke werken op het moment dat wij niets anders over een bepaald onderwerp kunnen vinden alleen bij schrijvers zoals deze (in plaats van de bekende grote geleerden)! En bij deze pleiten wij onszelf volledig vrij voor het dragen van enige verantwoording voor een ieder die door toedoen van dit artikel of een van de andere artikelen, op boeken of artikelen stuit die onze manhadj tegengaan! Moge Allaah ons allen beschermen tegen alle dwalende en misleidende Fietna’s! Amien!


Djama’atoet-Takfier wal Hiedjrah is een voorbeeld van de manifestatie van de Chawaaridj in deze tijd, zij noemen zichzelf ‘de moslimgroep’ (Djama’atoel-Moslimien) omdat zij net zoals elke andere sekte beweren dat zij op de waarheid zitten.

Deze groep is voor zover bekend niet meer aanwezig in de vorm zoals het in plusminus 1390 N.H. (1970 N.C.) in wezenlijkheid was. Alleen ontgaat het niemand dat hun ideeën en principes min of meer voortduren en zich ontplooien in de nu aanwezige sekten zoals: Djama’atoel Ichwaan al Moeslimien, al-Qoetbieyyah (de volgelingen van Sayyid Qoetb), as Soeroerieyyah (de volgelingen van Mohammed Soeroer) en in een aantal andere sekten die door moslims zijn gesticht.

Deze groep is gesticht in Egypte door een student van de Faculteit van landbouw in Asoeyd (universiteit van Asoeyd) genaamd Shoekrie Moestafa. Er waren bij hem ideeën ontstaan zoals die van de Chawaaridj, nadat hij in ongeveer 1385 N.H. gevangen werd genomen. Het gros van zijn ideeën heeft hij dan ook tijdens zijn gevangenschap ontplooid, wat tot ongeveer 1391 N.H. heeft geduurd. Na zijn vrijzetting is hij naar deze ideeën gaan uitnodigen en wist een groep rond zich heen te verzamelen. De groep groeide zodanig en breidde haar principes uit in de richting van het extremisme, totdat dit uiteindelijk de liquidatie van de boegbeelden van de groep als gevolg had nadat zij een moordaanslag gepleegd hadden op een man genaamd: Dokter Mohammed Hoesayn adh-Dhahabie.4

We willen hier echter niet de historische gebeurtenissen rond deze groep verduidelijken, wat hier de bedoeling is is hun principes, kenmerken en standpunten (te verduidelijken).5 Want, dit is hetgeen waaruit een lering getrokken kan worden en hierin vindt men de verklaring voor de veroordeling van hen tot Ahloel Hawaa (de Chawaaridj). Wij vragen aan Allaah bescherming tegen al wat schadelijk is!


4 Voetnoot SP: Shaych Saalih al-Fauwzaan –hafidhehoellaah- werd gevraagd: “Is het begaan van moord- en bomaanslagen bij regeringsgebouwen in de landen van de niet-moslims iets wat verplicht is en is dit van wat men noemt ‘de djihaad’?” Antwoord: “Nee, dit is niet toegestaan! Moordaanslagen en verwoesting is iets wat niet mag. Want, dit veroorzaakt alleen kwaad ten opzichte van de moslims en het zorgt ervoor dat moslims vermoord en weggejaagd worden!” Gedeelte van citaat uit Fatawa Moehime blz. 87.


5 Voetnoot SP: Het is belangrijk om te weten dat het niet noodzakelijk is dat alle in dit artikel genoemde principes, kenmerken en standpunten van Djama’atoet-Takfier bij een individu of groep aanwezig moet zijn om te verklaren dat zo iemand de Takfier methodiek belijdt. Want, zelfs als een persoon de meeste hoofdstukken van het geloof belijdt volgens de methodiek van Ahloes-Soennah wal-Djama’ah maar daarbij ook in de verboden Takfier-zone beweegt, dan kan het zijn dat hij toch gezien wordt als iemand van Ahloel-Hawaa (mensen van begeerten) zoals dat het geval is met een aantal van de Qoetbies en Soeroeries in o.a. Saoedi-Arabië en dergelijke. Trek hier dus een lering uit!!!


Principes van de hedendaagse Chawaaridj en hun kenmerken: Eerste: at Takfier (fundament): dit is bij hen gebaseerd op:

• Ongelovig verklaring (Takfier)6 van degene die een grote zonde begaat en de uitspraak dat hij buiten de religie komt te staan, dat hij voor eeuwig in de Hel terecht zal komen, net zoals de eerste Chawaaridj dat ook zeiden.
• Takfier van eenieder van de moslims die hen tegengaat (geleerden en gewone mensen) en ongelovig verklaring van specifieke (personen).
• Takfier van degene die lid van hun groep waren en er vervolgens zijn uitgestapt, en eenieder die een aantal van hun principes tegengaat.
• Takfier van alle moslimsamenlevingen en de veroordeling van deze samenlevingen dat zij van onwetendheid (pre-Islaam, Koefr etc) zijn.
• Totale takfier van eenieder die niet met de wetten van Allaah regeert zonder enige detaillering te hanteren.
• Takfier van een ieder die geen migratie naar hen maakt en degene die zichzelf niet afzondert van de samenleving en haar stichters.
• Takfier van iedereen die een Kaafir (niet-moslim, ongelovige) niet als ongelovig verklaart, bij hen in zijn totaliteit.6 Voetnoot SP: Takfier: dit is het ongelovig verklaren van moslims doordat zij er verboden overtuigingen op na houden of handelingen uitvoeren van ongeloof, afgoderij of bid’ah ect. Takfier is echter aan strenge regels verbonden en mag alleen door ‘Oelema (grote geleerden) uitgevoerd worden. Dit gebeurt alleen nadat alle voorwaarden in acht genomen zijn en er zekerheid is dat er geen obstakels aanwezig zijn die takfier onmogelijk maken, zoals onwetendheid of Tâwiel (mis-interpretatie) ect. LET OP!!! Deze zaak is erg gevoelig en precies, en er mag dus niet zonder kennis naar gehandeld worden, keer dus voor het fijne van deze kennis terug naar de geleerden van Ahloes-Soennah of kijk in uitgebreidere boeken, zoals Al-‘Aqiedatoet-Tahaawieyyah, Oesoel 'Itiqaad Ahloes-Soennah van emaam Al-Laalekaa`ie, Al-Fataawa van Ibn Taymiyyah e.d als je meer over deze zaak wilt weten! Iemaam Aboe Dj’afer At-Tahaawie zegt in zijn ‘Aqiedah bij punt 57: ‘Wij verklaren niemand van Ahloel-Qiblah (moslims) als ongelovige doordat hij (grote) zonden begaat, behalve wanneer hij het (doen van deze zonden) als toegestaan ziet!’ De Chawaaridj en hun opvolgers in deze tijd At-Takfieriyyien houden zich niet aan deze regels en voorwaarden, maar verklaren moslims als ongelovigen op het moment dat zij grote zonden begaan! En een individu die verboden takfier begaat heet een Takfierie, zelfs wanneer hij beweert dat hij selefie is!!!


Tweede: De verplichting van ontwijking en afzondering (fundament):

Dit omvat bij hen:

• Het ontwijken van de gebedshuizen van de moslims en het laten van het bidden daarin. En het laten van het vrijdagmiddag gebed met de moslims.
• Algemene afzondering van alle moslimsamenlevingen rondom hen heen.
• Afzondering van studie en onderwijs en de verbieding van inschrijving bij universiteiten en scholen.
• Vermijding van overheidsfuncties, werk bij gemeenschappelijke instellingen en verbieding van acceptatie van elke baan welke, zoals zij zeggen, van de Djahielieyyah samenleving is. En dit houdt elke samenleving in behalve hun samenleving!

Derde: Uitnodiging naar analfabetisme en bestrijding van het onderwijs (fundament en kenmerk):

Dit doen zij onder het mom van dat de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) en zijn metgezellen zelf ook analfabeten waren -op een aantal na-, en omdat het onmogelijk is om tot een overeenstemming te komen tussen onderwijs in wereldsezaken en de aanbidding van Allaah Ta’ala met Salaah, Siyaam, Hadj, Doe’a, Dhikr, Qor`aan-recitatie, Djihaad en verkondiging. Het volstaat naar hun mening dat een moslim het belangrijkste wat hij nodig heeft van de Islaamitische wet vergaart door het rechtstreeks te ontvangen zonder daar eerst voor te leren lezen en schrijven. En zo heeft deze sekte wel meerdere dwalingen en misleidingen die duidelijk zijn voor elke gewone moslim laat staan voor de geleerden! Vierde: De uitspraak van at-Tawaqoef (afwachting) en Tabeyen (verduidelijking verkrijgen) (fundament):

Zij bedoelen hiermee, zoals hun voorgangers van de eerste Chawaaridj, afwachting betreffende de omstandigheid van degene (moslim) die onbekend is bij hun djama’ah (madjhoel al-Haal). Dus zij veroordelen hem niet met Koefr noch bevestigen zij voor hem Islaam behalve als daar een bewijs voor is. Dit houdt in dat zij zich tot hun groep moeten aansluiten en hun iemaam trouw moeten zweren; wie gehoorzaamt is dan moslim en wie dat niet doet is een kaafir (ongelovige).

Vijfde: De uitspraak dat hun leider (Shoekrie Moestafa) de Mahdie is die aan het einde der tijden zal komen (zoals de profetische overleveringen dat verduidelijken), Allaah zal met hem het geloof laten overwinnen van alle andere religies.

Zesde: Hun bewering dat hun djama’ah de veiliggestelde djama’ah is, de djama’ah van het einde der tijden, degene die de Dadjaal zal bestrijden, en dat de manifestatie van de Dadjaal en de neerzending van ‘Iesaa (Jezus) (‘alayhie sallem) nabij is!

Zevende: De uitspraak van dat de Islaamitische wettelijke verplichtingen elkaar contradicteren (fundament):

Hiermee bedoelen zij dat het (voor hen) toegestaan is om een aantal Islaamitische wettelijke verplichtingen te laten schieten, met als reden dat de uitvoering van handelingen die belangrijker zijn niet volstaat behalve via dit (principe). Daarom beweren zij dat het vrijdagmiddaggebed voor hen is afgevallen, want zij zijn in een zwakke positie (geen macht, staat) en de voorwaarde hiervoor is heersing. Ook hebben zij het, voor hun volgelingen, als toegestaan verklaard om hun baarden af te scheren, want dit belemmert hen van het vrij bewegen en stelt hen bloot aan gevaren!

Achtste: Andere bid’ah-istische principes en kenmerken zoals:

a. De uitspraak van dat de regelgeving stapsgewijs uitgevoerd kan worden en dat het voor hen toegestaan is om; een aantal Islaamitische kenmerken en regelgevingen te laten (zoals Salaatoel-Djoemoe’ah en de twee ‘Eid gebeden), en het begaan van een aantal verboden zaken (zoals het trouwen met ongelovige vrouwen, het scheren van de baard, het eten van vlees van de ongelovigen), want zij zijn nu in een zwakke positie net zoals (de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem)) in de Mekkaanse periode was!
b. Fabricatie van nieuwe religeuze wetten die Manhadj as-Selef tegengaan, ontkenning van al-Idjma’ah (consensus), algehele verbieding van Taqlied en Opvolging, verplichting tot Idjtihaad (onttrekking van regelgeving uit het argumentatie materiaal) voor alle mensen!
c. Het niet bouwen (terugkeren) op het begrip van de Shahaadah, de (grote) geleerden en Iemaams van de Leiding betreffende de Qor`aan en de Soennah.
d. Zij beschouwen het Islaamitisch Chilaafaat (leiderschap) vanaf de vierde eeuw als ongedaan en verklaren hen als ongelovigen!
e. Het gebruiken van geweld en kracht in hun omgang (kenmerk). Zij en hun nakomelingen en kornuiten zijn ook de grootste oorzaak voor de zogenoemde moordfatwa’s die uitgesproken worden over hun vijanden. Vervolgens worden deze vijanden terechtgesteld en geliquideerd, zij einsen hierbij niet terug om alle vormen van geweld te gebruiken zoals: kaping, gijzeling, moord, bomexplosies, marteling etc.
f. Zelfverbeelding van dat zij kennis bezitten, trots, hooghartigheid en het bezitten van een gevoel dat zij (bevorderlijk) onderscheiden zijn van alle moslims! (kenmerk)
g. Het toestaan van het vergieten van bloed en het vermoorden van hun tegenstanders, en degenen die in eerste instantie met hen waren zij noemen hen (mortedien, afvalligen), en andere moslims.7
h. Snelle opsplitsingen en meningsverschillen en aantasting van de onderlinge banden tussen de leden van de groep.

LET OP: Het is belangrijk om hierbij de informatie over de moedersekte ‘de Chawaaridj’ te lezen!!!


Oorspronkelijke bron: Kayf Noe’aalidj Waaqi’oenaa al-Aliem blz. 194-198.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos