Fataawa diegene die niet Regeren met de Wetten van Allaah

Fataawa van Het Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa, aangaande Leiders die met iets anders regeren dan wat Allaah geopenbaard heeft Onder het Toezicht van Iemaam al-'Allaamah ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz rahiemehoellaah (d.1420h)

“En zij die niet regeren volgens hetgene Allaah geopenbaard heeft, zij zijn de ongelovigen.” [Soeraah Maa‘idah 5:44]


[1] Fatwaa (nr. 5226)

Vraag:

“Wanneer is takfier (het ongelovig verklaren van een Moslim) geoorloofd en wanneer is dit niet geoorloofd? En om welke vorm van takfier gaat het in de volgende uitspraak van Allaah:

“En zij die niet regeren volgens hetgene Allaah geopenbaard heeft, zij zijn de ongelovigen.” [Soeraah Maa‘idah 5:44]

Antwoord:

“Alle lof is enkel en alleen aan Allaah, en moge de gebeden en de vrede rusten op Zijn boodschapper, en zijn familie en zijn metgezellen. En wat volgt...

Wat betreft uw vraag naar 'Wanneer is takfier geoorloofd en wanneer is het niet geoorloofd', zijn we van mening dat u uitleg moet verschaffen over wat u dwars zit, voordat wij de voorwaarden aan u kunnen uitleggen. Wat betreft de vorm van takfier in de uitspraak van Allaah:

“En zij die niet regeren volgens hetgene Allaah heeft geopenbaard, zij zijn de ongelovigen.” [Soeraah Maa‘idah 5:44]

dan is het grote koefr (koefr akhbar). Al-Qoertoebee zegt in zijn tafsier [2], ‘Ibn ’Abbaas en Moejaahid zeiden: “Wie niet oordeelt met datgene Allaah openbaarde ter verwerping van de Qor'aan en de uitspraken van de Boodschapper (salallaahoe ’alayhi wa sallam) ontkent, is een ongelovige.” Maar diegene die regeert met iets anders dan datgene wat Allaah geopenbaard heeft, en hij gelooft dat hij zondigt, maar hij niet regeert met wat Allaah openbaarde, vanwege steekpenningen die hij hiervoor ontvangt, of omwille van iets anders, of (vanwege) angst voor vijandschap van zijn volk of vanwege de nabijheid naar hen, of hun vriendschap met hem, of een gelijkaardige situatie als dit, dan kan dit geen grote koefr zijn. Beter gezegd, het is een zonde, en inderdaad het is ongeloof kleiner dan ongeloof (koefrin doena koefr) en onderdrukking kleiner dan onderdrukking (dhoelmin doena dhoelm) en ongehoorzaamheid kleiner dan ongehoorzaamheid (fisqin doena fisq). En alle succes is met Allaah. En moge de Gebeden en Vrede van Allaah zijn op onze Profeet Mohammed en zijn familie en zijn Metgezellen.”

[2] Fatwaa (nr. 5741)

Vraag:

“Wordt diegene die regeert met een andere wet dan datgene Allaah heeft geopenbaard, beschouwd als een moslim, of als een ongelovige die grote koefr begaat? En worden zijn daden aanvaardt?”

Antwoord:

“Alle lof is aan Allaah alleen, en moge de Gebeden en de Vrede rusten om Zijn boodschapper, en zijn familie en zijn metgezellen. En wat volgt...

Allaah - de Meest Verhevene – zegt

“En zij die niet regeren volgens hetgene Allaah heeft geopenbaard, zij zijn de ongelovigen.” [Soeraah Maa‘idah 5:44]

En Allaah - de Meest Verhevene – zegt

"Diegene die niet regeren volgens hetgene Allaah heeft geopenbaard, zij zijn de overtreders." [Soeraah Maa'idah 5:45]

En Allaah - de Meest Verhevene – zegt

"En zij die niet regeren volgens hetgene Allaah heeft geopenbaard, zij zijn de ongehoorzamen." [Soeraah Maa'idah 5:47]

Echter, indien hij dit wettelijk toegestaan verklaart en indien hij gelooft dat dit geoorloofd is, dan is zijn ongeloof groot (grote koefr) en zijn dhoelm (onderdrukking) is groot (grote dhoelm) en zijn fisq (ongehoorzaamheid) is groot (grote ongehoorzaamheid), en dit doet hem buiten de Religie treden. Maar indien hij dit doet tengevolge van het ontvangen van steekpenningen of voor een andere reden, maar hij gelooft nog steeds dat het onwettig is, dan hij is een zondaar en wordt hij beschouwd als een ongelovige met kleiner ongeloof en een ongehoorzame met kleinere ongehoorzaamheid. Dit heeft hem niet de religie doen verlaten, overeenstemmend met de erklaring van de Mensen van Kennis in hun uitleg (tafsier) van de boven vermeld ayaat. En het succes is met Allaah en moge de vredesbegroetingen van Allaah zijn op onze Profeet Mohammed, zijn Familie en Zijn Metgezellen.”

[3] Fatwaa (nr. 6310)

Vraag:

“Wat is uw uitspraak betreffende diegene die met door mens gemaakte wetten regeert, wetende dat deze wetten fout zijn. Toch bestrijd hij deze wetten niet, noch zet hij zich in om deze wetgeving te vernietigen.”

Antwoord:

“Het is verplicht om te regeren volgens het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper (sallallaahoe ’alayhi wa sallam) regeren wanneer er een geschil is. Allaah - de Verhevene – zegt:

“En als jullie over iets van mening verschillen (of onenigheid hebben over een Islaamitische aangelegenheid) verwijs (refereer, kom terug op) dan naar Allaah (Zijn Woord - de Qor'aan) en de Boodschapper (de authentieke Soennah), indien jullie in Allaah en de Laatste Dag geloven. Dat is de beste manier om tot eensgezindheid te kunnen komen.” [Soerah An-Nisaa‘ 4:59]

En Allaah de Verhevene zegt:

“Neen. Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over hetgeen dat tussen beiden is gekomen en dan in zichzelf geen twijfel vinden tegen jouw oordeel, en zij het volledig aanvaarden.” [Soerah An-Nisaa‘ 4:65]

Dus de leiderschap moet verwijzen naar Allaah, de Meest verhevene en naar de authentieke Soennah van de Boodschapper (sallallaahoe ’alayhi wa sallam). En als zij niet met beide regeren, en als zij beweren dat het wettig (halaal) is om met seculaire (democratische, of andere systemen) wetten te regeren, tengevolge van hun ziekelijk verlangen naar geld of status. Dan begaat hij een zonde, bijgevolg hij ongehoorzaam is met ongehoorzaamheid kleiner dan ongehoorzaamheid (fisq doena fisq) is, desondanks treedt hij hierdoor niet uit het territorium van Iemaan (geloof).”

bron: Genomen uit al-Asaalah (Uitgave 29/ Blz. 77-78)

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos