Waarom de geleerden de jihâd hebben uitgeroepen voor Dammâj en niet elders?

Waarom de geleerden de jihâd hebben uitgeroepen voor Dammâj, en niet voor Palestina of Irak... - Shaykh 'Abû 'Abdirrahmân 'Abdullâh al-Adanî hafidhahullâh

 


Vraag :

Hoe moeten we antwoorden op sommige predikers die zeggen dat de geleerden van de Sunna de jihâd hebben uitgeroepen voor Dammâj, terwijl ze die niet hebben uitgeroepen in Palestina, noch in Irak en in de andere landen ?

Moge Allah u belonen met het goede. [1]Antwoord :

Wie zijn degenen die dat niet hebben gezegd ? Als het bewijs aantoont dat het om een wettige jihâd gaat, dan zeggen de geleerden van Ahl as-Sunna dat, ongeacht de plaats waar het plaatsvindt, of dat in Palestina is, in Irak of in de resterende moslimlanden.

Toen de jihâd in Palestina een gewettigde jihâd was, hebben de geleerden de jihâd uitgeroepen. Sommigen onder hen zijn zelfs daarheen gegaan en hebben de moslims aangemoedigd om daarheen te gaan, zoals dat gebeurd is in het verleden, in de tijd van koning Faysal, evenals voor en na hem. De geleerden van Ahl as-Sunna wal-Jamâ'a in Bilâd al-Haramayn (Saudi-Arabië), evenals in alle andere moslimlanden, waren voor de jihâd op de Weg van Allah, toen dat mogelijk was en er een moslimstandaard was.

Maar toen de zwakheid is verschenen en dat niet meer mogelijk was, dan bevelen de geleerden van de Islam de moslimgemeenschap niet om haar ondergang tegemoet te gaan. De Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) heeft verdragen gesloten met de polytheïsten (mushrikûn) en de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) is geëmigreerd van Mekka naar Medina, terwijl Mekka de meest geliefde plaats is bij Allah. Desondanks, toen er daarin voordeel was en de situatie het noodzakelijk maakte, is de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) vertrokken en geëmigreerd. Hij heeft Mekka achtergelaten, en welke is de beste ? Mekka of Jeruzalem ? Het lijdt geen twijfel dat Mekka de beste is ! Desondanks is de Profeet (sallAllâhu 'alayhi wasallam) geëmigreerd uit Mekka totdat hij voorbereid was. En van zodra dat mogelijk was, heeft hij de polytheïsten bestreden tot de overwinning, het jaar van de verovering. Dát is de traditie van Allah (jalla wa 'alâ) !

En zo is er dus geen tegenstelling. Wat gebeurd is betreffende Dammâj heeft als doel het kwaad te verdrijven dat de moslims wordt aangedaan zolang dat mogelijk is. Als dat mogelijk is, dan is dat een individuele verplichting. En het is mogelijk dat dat een collectieve plicht is naargelang de situatie.

Het is een individuele verplichting voor de mensen van deze streek zoals de geleerden hebben vermeld. Tot de soorten van individuele verplichting behoort het feit dat eender welke streek aangevallen wordt. In dat geval, moet deze aanval afgeweerd worden door de mensen van deze streek, dit is een individuele verplichting voor hen, evenals voor degenen van de aangrenzende streken, beginnende met de dichtsten, totdat het slechte is verdreven.

Zij (Ahl as-Sunna) spreken dus met kennis, overeenkomstig de wettelijke regels die vermeld zijn door de geleerden. En wie nadenkt over de boeken van hadith en fiqh, evenals wat vermeld en verhelderd is door de geleerden en de shurrâh [2] in de boeken van de mensen van kennis, zal deze details helder uiteengezet vinden.

Maar het zijn de mensen van begeerte die proberen de uitspreken onderling tegen elkaar uit te spelen en de samenleving te verstoren. (Dat doen ze) omdat ze mensen zoeken om hen te redeen op hetgeen waar zij zich op bevinden, zelfs als dat met het valse is. En in het algemeen zijn hun weg en hun maatregelen de emoties. Terwijl de religie van Allah niet gebaseerd is op emoties en begeerten, maar gebaseerd is op de bewijzen en de argumenten.


Shaykh 'Abû 'Abdirrahmân 'Abdullâh ibn 'Umar ibn Mar'î ibn Burayk al-Adanî (hafidhahullâh ta'âlâ)
Vertaald door : ابو معاذ محمد داود

-------------------------------------------------------------------------------------

[1] Deze vraag werd twee jaar geleden gesteld, in 1433, na de eerste belegering.
[2] Degenen die een sharh, uitleg, geven op een boek.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos