Debatering met Naasir al-'Ulwaan

Wat heeft mijn debatering met Naasir al-'Ulwaan in zijn huis, over het ongelovig verklaren van de leider en de betekenis van 'Kufr duna Kufr', opgeleverd... {1}


Door Shaych Maahir Daafir al-Qahtani - Hafidahu Allah -


In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

as-Salaamu alaykoem wa Rahmatu Allahi wa Barakaatoehu, voorts..

Aan het einde van het leven van Shaych al-'Allaamah Muhammad Saalih al-'Utheymeen heb ik al-Qasim kunnen bezoeken, ten tijde van zijn ziekte rahimahu Allah Ta'aala. En ik trof hem niet aan in de Grote Moskee in 'Unayza, dit doordat hij op reis was voor revladatie, zoals (dit) mij gezegd werd in Riyaad. Op dat moment bedacht ik mij om Sulaymaan al-'Ulwaan te bezoeken in zijn huis, (dus) ik vroeg naar hem en ik werd naar hem verwezen. En dat was na het gebed van Dohr en het kwam samen, dat het moment waarop ik hem bezocht, op die dag, een les (gegeven werd) door hem.

Dus ik ging naar binnen samen met de (andere) binnentreders en nam mijn plaats in. En de kamer raakte vol met aanwezigen. Ik hoorde hem (Naasir al-'Ulwaan) praten over wat betrekking heeft op de Joden en Christenen vanuit het opizicht dat het verboden is om op hen te lijken in de kledingdracht of andere (zaken). Toen hij klaar was met zijn woordje vroeg ik om toestemming voor een dialoog. Hij dacht wellicht dat ik iemand van de vraagstellers was. Dus ik koos in de dialoog met hem een grote kwestie uit welke door vele jongeren opgeheven en bekend gemaakt wordt, en dat is: het ongelovig verklaren van de (regering)leider, onbegrensd, wanneer deze niet regeert met wat Allah heeft nedergezonden.

En deze man had een kwaadaardige innovatie geïnnoveerd in het begrip van de woorden van Ibn Abbaas, hij noemde dit in het boek ´Nawaaqid al-Imaan´(De tenietdoeners van Imaan) vanuit zijn (eigen) redenering. Niemand die hem daarin is voorgeweest in de voorgaande jaren, (wat betekent) dat de Ummah van Muhammad [sallahu 'alaihi wa sallam] onwetend is gebleven over deze jaren heen en onachtzaam erover is geweest! En (vervolgens) is hij daarna, met zijn begrip, ook de enige (hierin). Waar is dan de Hadith (in de toepassing ervan):

''Er zal altijd een groep van mijn Oemmah duidelijk op de waarheid blijven en niet geschaad worden door diegenen die hen in de steek laten, tot de Dag des Oordeels.''

Hij zegt met zijn daden als het ware: ''Zij waren niet duidelijk wetend over deze kwestie, dus ik ben hun voorgeweest (hierin)'', wat samen met hem - uitgedragen wordt door een man in Jordanie welke wij rekenden tot een helper van Da'wa as-Salafiyya in deze kwestie en andere...
O Versteviger van de harten, vestevig onze harten op Uw Deen.

Op zo'n wijze, (dat) al-'Ulwaan zei dat de uitspraak van Ibn 'Abbaas 'Kufr duna Kufr' (kleine Kufr buiten de kleine Kufr) betekent 'Kufr Akbar duna Kufr Akbar' (grote Kufr buiten de grote Kufr), dus hun ongeloof door hun berechting van twee ontuchplegers met een badbehandeling en het het laten van een besteniging buiten (duna) hun uitspraak dat 'Uzayr het kind van Allah is, is voor (hem) allebei grote Kufr die je uit de oevers van de Islam plaatsen. Al-'Ulwaan is met deze innovatie de metgezellen van Ibn 'Abbaas, zoals Mujahid, Taawus, met een grote (voorsprong) voorgeweest, of hij opent (hiermee) de deur naar dwaling.

Er is geen twijfel over dat het de tweede is, hoe kan het niet zo zijn, (als) niemand van de leerlingen van Ibn 'Abbaas zijn geïnnoveerde uitspraak uitten, dus vanwaaruit is hij hiermee gekomen? Moge Allah de boeken van filosofie, en de filosofen en Muta3alimeen vernietigen, [keer hiervoor terug naar de Tafseer van at-Tabary]. Hoe kan het niet zo zijn, de beste die de woorden van de uitspreker (ervan) kan uitleggen, is de spreker zelf . En hij is de inkt van de Ummah en uitlegger van de Quran, zoals Abdullaah Ibn Mas´ud hem beschreef. En de Profeet sallahu 'alaihi wa sallam verrichte smeekbede(n) voor hem, zoals dat staat in Sahih Buchaari: 'O Allah, leer hem het Boek'.

In andere woorden (van Ibn 'Abbaas) is uitleg voor zijn uitspraak 'Kufr duna Kufr', en dit onthult de valsheid van al-'Ulwaan en zijn (religeuize) innovatie welke hij geïnnoveerd heeft waarin hem vele mensen zijn gevolgd. En in de Hadith (staat): 'Wie een slechte Soennah in de Islam introduceert (wie met een religeuize innovatie komt), hij draagt de zondelast van dit en (ook) de zondelast van éénieder die deze verricht.”

En dat (de uitleg) is hetgeen wat overgekomen is via een geschrift dat door Ibn Abi Talha is overgeleverd, - de discontinuïteit (onderbrokenheid) tussen Ibn Abi Talha en Ibn 'Abbaas wordt daarin geexcuseerd, omdat het een geschreven wijdverspreide verhandeling is wat ontvangen is in acceptatie, (dus) het heeft als oordeel dat (de ketting) ononderbroken is. Vandaar dat Imam Ahmad het prees, hij zegt: 'In Egypte is een geschrift in Tafsir (van de Quran) dat door Ibn Abi Talha is overgeleverd, als iemand voor dat (geschrift) daar naartoe zou gaan, zou dit niet (te) veel zijn.' En al-Buchaari heeft hiervan ook overgenomen. En Naasir al-'Uwaan is (ondertussen) voor mij in de zitting..

De (bespreking van) de authenciteit ervan komt nog en daarin bevindt zich (ook) de Tafsir van de Woorden van Allaah Ta'aala (interpertatie van de betekenis): En wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard: zij zijn de kaafiroen. Hij (Ibn 'Abbaas) zegt: 'Als de rechtspreker het Oordeel van Allah ontkent, dan is hij een ongelovige. Als hij (het) niet ontkent dan is hij een zondaar, onrechtpleger.' (Hierbij is) het licht van de Sunnah losgekomen en de duisternis van wijsbegeerte, en (religeuize) innovaties verbroken. Maar dit is bij de rechtvaardigen, niet bij de mensen van begeerten, innovaties, de dwalenden en diegene doen dwalen.

Ik begon het debat en opende deze met een vraag omtrent het geschrift (overgeleverd door) Ibn Abi Talha. ''Waarom wordt dit geschrift zwak verklaard (terwijl) het geprezen is door Imaam Ahmad ?!?!'' Het antwoord waren wat achtereenvolgende woorden in het steunen van de authenciteit, het accepeteren ervan en gebruikmaken ervan. Maar hij stippelde voor zichzelf een lijn uit om terug te (kunnen) trekken, ik weet niet, wellicht voelde hij een gevaar (aankomen). Hij zegt: 'Het is authentiek, zolang het niet afwijkend is!!!' En ik weet niet wat de noodzaak was voor deze begrenzing, en hij plaatste (de begrenzende voorwaarde) op de gebruikmaking (van het geschrift). Waarop ik tegen hem zei: Er is daarin overgekomen van Ibn 'Abbaas dat hij zei over de (volgende geinterperteerde) Woorden van Allah Ta'aala: ''En wie niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard: zij zijn de kaafiroen, Als de rechtspreker het Oordeel van Allah ontkent, dan is hij een ongelovige. Als hij (het) niet ontkent dan is hij een zondaar, onrechtpleger.'' En daarin bevindt zich een weerlegging op wat hij innoveerde vanuit zijn eigen mening, hij dacht met zijn verstand dat 'Kufr duna kufr' (betekent) 'Kufr Akbar duna Kufr Akbar' (cq. grote Kufr), zoals hij dit noemde in 'Nawaaqid al-Imaan' (tenietdoeners van Imaan).

Hij zag (dit) van zichzelf in, zeggende: ''Ik heb gezegd, 'zolang het niet afwijkt', (maar) het is afgeweken van hetgeen wat al-Haakim heeft overgeleverd in zijn Mustadrak.'' Waarop hij vervolgens de overleveringsketen tot Ibn 'Abbaas aanreikte, dat hij (Ibn 'Abbaas) zei dat dit Vers Kufr inhoudt. En hij dacht dat hij met dit eindpunt, vertrouwen heeft gewonnen. En zijn helpers luisteren, (terwijl) zij nietsvermoedende verliezers zijn, zij hebben niet door dat hun Shaych, een 'moedige' ontplooier in innovatie is, waar niemand hem in is voorgegaan.

Daarna was de laatste inbreng - met de Tawfeeq van Allah, die bij haar komst het licht van de Waarheid liet stralen en de zon van de Sunnah liet schitteren, zoals Allaah Ta'aala zei (interpertatie van de betekenis): Neen, Wij stellen de waarheid tegenover de valsheid zodat de eerste de laatste het hoofd breekt en ziet, zij vergaat. En wee u, wegens hetgeen gij beweert. Ik zei tegen hem: Is de basis dat de uiteenlopende woorden van Ibn 'Abbaas met elkaar worden uitgelegd of dat (deze woorden) worden afgewogen (het ene nemen en het andere laten)? Waarop hij versteld raakte en daarna zei: 'Tussen mij en jou!' En (daarvoor) verkondigde voor hen dat de betekenis van de Uitspraak van Allah 'Al-Kafiroen' de AL van bepaling voor al-Kufr is, en dat dit slechts op grote (Kufr) kan duiden. Daarop zei ik nadat hij zei 'houdt het tussen mij en jou', wat zeg je over de uitspraak van Ibn 'Abbaas: ''Wie een gemenstueerde nadert, is een Al-Kafir?'' [Dit is een gebruikmaking van AL wat staat voor 'bepaling', maar het houdt (hier) niet in dat het grote Kufr is]. Vervolgens wees hij op een grovere manier met zijn handen: 'Tussen mij en jou...tussen mij en jou!!!'

Daarna zei hij tegen de aanwezigen: 'Wie heeft een vraag?' Om de waarheid die wellicht door zijn verloren volgelingen duidelijk is geworden, weg te sluizen. Waarop de zitting stil werd, (waarvan) ik niet weet hoeveel deze vastgegrepen werd van versteldheid en stellingname. Daarna uitte een van hen zich uit met een vraag, waarna ik opstond van de zitting, (welke) foutief is aan de Shari'ah in het begrip van de woorden van de (vrome) voorgangers.

Waarom onderbrak al-'Uwlaan het dialoog en wilde hij deze privé voeren nadat hij deze aan het begin openlijk aanging? Is dat niet (doordat) hij het dichterbij komen van het sterven van zijn innovatie, aanvoelde? Hij was bang voor zijn status, dat deze vernedert werd met het opkomen hiervan. Ondanks dat sommigen (Geleerden) rahimahu m Allah zeiden: 'Ik ben liever niets waard op de Waarheid, dan een topman op valsheid.'

En laatst zei hij: 'Het is niet toegestaan om een vredesaccoord te sluiten met de Joden.' Verbaasheid (heerst) voor al-'Ulwaan, hij verklaart degene die met iets anders regeert dan wat Allah heeft nedergezonden ongelovig, onbegrensd. Hij heeft in deze kwestie geoordeeld met zijn ratio, zonder bewijs [bekijk mijn verhandeling: 'Ighaathatu al-Lahfaan']. Hijzelf heeft geoordeeld met iets anders dan wat Allah heeft nedergezonden, (want) er is overgekomen in Sahih Buchaari: 'Op de dag van Khaybar is er een vredesaccoord', ondanks dat de Profeet sallahu 'alaihi wa sallam weet van hun verzuiming van overeenkomsten, maar het is de (eigen) denkwijze, en onbeduinde fanatisme (dat aanzet tot dat soort uitspraken). En in de kwestie van 'het niet regeren met wat Allah heeft nedergezonden' heeft hij wederom geoordeeld met iets anders dan wat Allah heeft nedergezonden. Hij was met zijn woorden onachtzaam over het begrip van de woorden van Ibn 'Abbaas, namelijk dat het mogelijk is dat (zijn) woorden met elkaar uitgelegd worden, dan wordt er gezegd: Kufr, betekent geen (grote) Kufr (die je uit de Islam plaatst).

Toen ik Shaych Faalih al-Harbi {2} op de hoogte bracht van dit debat zei hij tegen mij: 'Dit wijst erop dat deze man niet de waarheid wilt.'

Ik vraag Allah om de regeringleiders en diegene die geregeert worden van de Moslims, te leiden naar het (correcte) begrip van de Sunnah en deze toe te passen in al hun dagelijkse bezigheden, zodat voor hen de eer en overweldiging volbracht wordt, met de toezegging van de Heer der werelden: 'Indien gij de zaak van Allah steunt zal Hij u helpen en standvastig doen blijven'. En Alle Lof zij Allah, de Heer der werelden.


Geschreven door Abu 'Abdi Allah Maahir Daafir al-Qahtani


-------------------------------------------------------

Voetnoot {1}: In dit artikel, welke dateert van een aantal jaren geleden, doet Shaych Maahir verslag van deze debatering. En dat is hier in het Arabisch volledig terug te lezen:

http://www.albaidha.net/vb/showpost....3&postcount=13
http://www.al-sunna.net/articles/file.php?id=2990

- De Shaych, hafidahu Allah, heeft niet zo lang geleden dit verhaal bevestigd en geauthenticeerd nadat het in twijfel getrokken werd. Dat is te lezen (en horen) op de volgende link:

http://al-sunan.org/vb/showthread.php?t=9378

Voetnoot {2}: Welke inmiddels - net zoals - Sulaymaan al-'Ulwaan in extremisme is vervallen, zoals dit ook heden ten dage te lezen is op de officiele site van Shaych Maahir:

http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=2789

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos